97 میلیارد ریال به شهرستان داورزن اختصاص یافت

Setare Shargh - - احوال شهر -

فرماندار داورزن گفت: امسال 97 میلیارد و 467 میلیون ریال اعتبار تملک دارایی و توسعه متوازن امکانات کشور به این شهرستان اختصاص یافت. سید غلامعلی پیشبین افزود: از این مبلغ 55 میلیارد و 318 میلیون ریال اعتبار داراییهای سرمایهای و استانی از سه ردیف تملک داراییهای استانی، ردیف 2 درصد نفت و گاز و ارتقای شاخصهای اقتصادی است. وی با اشاره به کاهش 25 درصدی اعتبار تملک داراییهای سرمایهای داورزن نسبت به سال گذشته اظهار داشت: این اعتبارات در 21 فصل، 43 برنامه و 63 طرح هزینه میشود که بیشترین این مبلغ در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی، راهداری و آب روستایی است. پیشبین افزود: همچنین از محل اعتبارات توسعه متوازن امکانات کشور 42 میلیارد و 149 میلیون ریال به شهرستان داورزن تخصیص یافته که نسبت به مدت مشابه حدود 30 درصد افزایش دارد. فرماندار داورزن گفت: بیشترین اعتبار توسعه متوازن امکانات کشور نیز در بخشهای حملونقل، کشاورزی، آب و فاضلاب وآموزشوپرورش توزیع میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.