استاد علوی مقدم، علم، حلم و تقوا را همراه هم داشت

Setare Shargh - - صفحه اول -

سیدمحمد علوی مقدم استاد بزرگ ادبیات فارسی و چهره ماندگار ادبیات فارسی دکترای زبان و ادبیات فارسی با گرایش بالغت و نقد ادبی و عربی از دانشگاه تهران بود که در بیش از 50 کنگره و همایش علمی داخلی و خارجی شرکت داشت . وی بهعنوان چهره ماندگار رشته ادبیات فارسی کشور برگزیدهشده. عضو هیئتعلمی و تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد و استاد راهنمای بیش از 60 رساله دکتری و کارشناسی ارشد بوده است و آثار ارزشمند بسیار درزمینۀ علوم قرآن و بالغت، ادبیات فارسی و اخالق از استاد علوی مقدم به چاپ رسیده است. زندهیاد علوی مقدم تدریس را از سطح آموزگاری در روستاهای سبزوار آغاز کرد سپس دبیر زبان و ادبیات فارسی و بعد رئیس دبیرستان اسرار در شهر سبزوار شد در ادامه...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.