استادی متفاوت

Setare Shargh - - صفحه اول -

یکی از مهمترین ویژگیهای شخصیتی مرحوم دکتر علوی مقدم وجهه مردمی ایشان بود. برخالف تصور رایجی که نسبت به چهرههای آکادمیک بهعنوان افرادی دور از اجتماع و خالصهشده در چارچوب دانشگاه وجود دارد، مرحوم دکتر علوی مقدم دارای روابط عمومی بسیار باالیی بودند و حضور پررنگ و مداومی در الیههای مختلف اجتماع داشتند. از طرف دیگر عشق و عالقه و تسلط بر ادبیات و نیز بیان شیرین و گرم ایشان ناخودآگاه هر مخاطبی را شیفته ادبیات میکرد. در زمانهای که به دلیل ذهنیت منفی افراد جامعه نسبت به رشتههای علوم انسانی و نیز ترجیح دادن منافع و ارزشهای مادی بر ارزشهای معنوی و انسانی، رویگردانی نسبت به رشتههای مختلف علوم انسانی وجود دارد. حضور گرانقدر کسانی چون دکتر علوی مقدم خود بهتنهایی غنیمتی بود تا بتواند این خأل را پر کند و مشوق و جذبکننده جوانان نسبت به حوزههای مختلف علوم انسانی باشد. هرچند که تکرار افرادی چون علوی مقدم ناشدنی مینماید و مادر گیتی را توان دوباره زادن نیست اما امیدوارم که شاگردان وی بهخصوص فرزند برومند ایشان دکتر مهیار علوی مقدم با برافراشته نگهداشتن پرچم ادبیات در این شهر، با رفتار و گفتار خود مشوق مردم، بهطور خاص جوانان به سمتوسوی علوم انسانی بهصورت کلی و ادبیات بهصورت اخص باشند. ویژهنامۀ حاضر به مناسبت چهلمین روز درگذشت بزرگمردی تدارک دیده شده که عشق و عالقهاش به سبزوار زبانزد خاص و عام بود.

روحش شاد .

مهدی مقصودی مدیرمسئول و صاحبامتیاز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.