لطف محض

Setare Shargh - - ویژهنامه - جالل تعصبی فرهنگی بازنشسته و مدرس دانشگاه

اینک که قریب چهل روز از فقدان بزرگمرد عرصه ادب و اخالق، چهره همیشه ماندگار کشورمان و افتخار ما سبزواریها گذشته است، در مجالس و محافل و تریبونهای مختلف از مراتب علمی، سجایای رفتاری و مکارم اخالقی ایشان بهتفصیل سخن رفته است و خواهد رفت ولی این نگارنده بهعنوان کسی که همواره مورد تفقد این استاد عالیمقدار بودهام و از چشمه لطفشان جرعهها نوشیدهام قصد دارم شاخصهای متفاوت دیگری از شخصیت ایشان را با خوانندگان محترم در میان بگذارم - آنچه همگان به آن اقرار دارند اینکه دکتر علوی مقدم مردی متخلق به اخالق نیک و ادیبی باادب بود ولی مهمتر اینکه، ادب و اخالق ایشان ذاتی بود و تجارب فراوان ایشان در کسوت یک معلِم بافرهنگ و اهل تحقیق و تحصیل به غنا و جالی آنچه فیذاته در وجودشان داشتهاند انجامیده و علم ایشان با حلم و اخالق با افکارشان ممزوج و همراه بود بهگونهای که به یاد ندارم در خصوصیترین جلسات و محافل، کالمی حتی به هجو و لغو از ایشان شنیده باشم. - روانشاد دکتر علوی مقدم پیوسته و همواره به سبزواری بودن خود میبالید و به مسقط الرأس خود تعلقخاطر فراوانی داشت و هر جا صحبت از سبزوار و سبزواریها به میان میآمد جدا تحت تأثیر قرار میگرفت و احساساتی میشد. به این آبوخاک عشق میورزید و پیوسته به خدمت به این دیار و مردمانش میاندیشید و دل میسوزاند و آخراالمر نیز در آغوش همین خاک آرامش ابدی یافت. خدایش رحمت کناد مرحوم دکتر در کنار همه مناقب بارز رفتاری خود پیوسته تکریم اساتید و پیشکسوتان خود را نصبالعین داشت و بارها از زبان ایشان قدردانی از معلمهای دوره ابتدایی خود به نیکی یاد مینمود که در این میان مشخصاً از مرحوم حاج غالمحسین صدقی و مرحوم شیخ حسن داورزنی کراراً به بزرگی یاد میکردند و باوجود جایگاه بلند علمی و مرتبت استادی خویش، نهتنها ابایی نداشت که اظهار کند کار معلمی خود را از دبستانی در روستای نامن آغاز کرده است، بلکه افتخار نیز میکرد که خدمت معلمی خود را در روستا آغاز نموده است و به تأثیر آن بر ادامه کار درخشان خود مقر و مذعن بود و بسیاری از تجارب و اندوختههای خود را مرهون همان زمان میدانست.

بههرحال این عزیز از بین ما رفت و جامعه علمی و دانشگاهی را سوگوار فقدان خود نمود. یقیناً باقیاتالصالحاتی که از خود بجا گذاشتهاند، توشهی مرتبت رفیع آن سرایشان و در این سرا و دیار نام و یادشان را برای همیشه تاریخ مانا خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.