یاد استاد

Setare Shargh - - ویژهنامه -

اول مهرماه سال 1380 در مقطع کارشناسی ارشد، رشتهی ادبیات فارسی قبول شدم. خیلی هیجان داشتم که با شخص بزرگی به نام دکتر سیدمحمد علوی مقدم درس خواهم داشت؛ کسی که بارها نامش را شنیده و کتابهایش را در دورهی کارشناسی خوانده بودم. اولین جلسهی درس شروع شد و من که برای شنیدن صدا و دیدن چهرهی ایشان لحظهشماری کرده بودم، سراپای وجودم چشم و گوش شده بود اما بنیهی علمی خود را در حد شاگردی ایشان ندیدم، برای همین بهترین راه برای نزدیک شدن به وی تالش و کسب علم بود. طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد

در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد لطف خداوند شامل حالم شد و همراه سه تن از همکالسیهایم به آپارتمان ایشان راه پیدا کردیم؛ دکتر علوی مقدم هر دو هفته 4 روز برای تدریس به سبزوار میآمدند و در آپارتمان خودشان اقامت داشتند. پس از مدتی رابطهی ما از حالت استاد و شاگردی تجاوز کرد و ایشان شمس تبریزی من شدند؛ بهطوریکه تا آخرین لحظهی حیات ایشان، رابطهی مرید و مرادی ما ادامه داشت. پیوسته میفرمودند که یکی از آرزوهای من قبولی شما در دورهی دکتری است و من نیز تمام تالش خود را متمرکز نمودم تا بتوانم به آرزوی ایشان جامهی عمل بپوسانم. در ابتدای آشنایی متوجه شدم که بزرگترین دغدغهی ایشان انتقال کتابخانهی تخصصی خود به شهرستان سبزوار و گرفتن مجوز دورهی دکتری ادبیات فارسی در دو دانشگاه: حکیم سبزواری و دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار است؛ برای همین با مشورت و همکاری دکتر مِهیار علوی مقدم، فرزند ایشان، همهی تالشم را برای انتقال کتابخانه معطوف داشتم تا اینکه در سال 1386 کتابخانه به سبزوار منتقل شد و بهصورت موقت در ملک شخصی ایشان در امیرکبیر 18 استقرار یافت. خوشبختانه با همت ایشان و پیگیریهای مسئوالن دانشگاه حکیم و دانشگاه آزاد سبزوار، مقطع دکتری در این دو دانشگاه دایر گردید و آرزوی دیرینهی دکتر علوی مقدم نیز برآورده گردید. در سال 1387 با هزینهی خود ایشان ملکی در خیابان سهراب از یکی از اقوام دکتر علوی مقدم خریداری و با تغییر کاربری به کتابخانه تبدیل گردید و کتابخانه به محل جدید انتقالیافته و با نام پژوهشکده و کتابخانهی تخصصی دکتر علوی مقدم به کار خود ادامه داد؛ چراکه ایشان به جنبهی پژوهشی کتابخانه اهمیت بیشتری میدادند. در حال حاضر روزانه پژوهشگران، محققان، دانشجویان دورههای کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاهها، طالب حوزهی علمیه و دانش آموزان برای امور پژوهشی خود به کتابخانه مراجعه مینمایند و از کتب کمنظیر و گاهی بینظیر این مکان استفاده مینمایند. مدیریت افتخاری کتابخانه از بدو تأسیس با اینجانب بوده و همهی تالش خود را در جهت ارتقای سطح کمی و کیفی آن مبذول داشتهام . در اینجا الزم است از زحمات بیدریغ خانم قهرمان پور و خانم علیآبادی، کتابداران باتجربه و دلسوز این کتابخانه صمیمانه قدردانی نمایم. اولین و مهمترین توصیه و وصیت این استاد عشق، توجه به کتابخانه و ارتقای آن و تهیهی جدیدترین کتابها و بهروزرسانی آن بود و مبلغ قابلتوجهی که از سالها معلمی خود اندوخته بودند، همه را به این مهم اختصاص دادهاند . اکنونکه به همت اعضای محترم شورای شهر سبزوار و شهردار دلسوز شهرمان جناب آقای کوشکی و دیگر مسئوالن شهرستان سبزوار، محل آرامگاه این بزرگمرد پهنهی ادب و اخالق، باغ ایرانیان تعیین گردید تا در کنار زنده کنندهی زبان پارسی، فردوسی ستُرگ و پدر نثر فارسی، بیهقی امین، آرام گیرد، باهمت این عزیزان زمینی به مساحت حدود 700 مترمربع اختصاصیافته تا با هزینهی خانوادهی دکتر علوی مقدم به آرامگاه، کتابخانه، پژوهشکده و فرهنگسرای دکتر علوی مقدم تبدیل گردد . این حقیر نیز بر اساس قولی که به ایشان دادهام و همچنین به جهت ادای دین حق شاگردی، تمام تالش خود را به این امر معطوف خواهم کرد تا مکانی درخور شأن و منزلت این چهرهی ماندگار قلبها احداث گردد تا به قول بیهقی ما نیز قدر این نعمت که یافتیم لختی گزارده باشیم.

حسین کیخسروی دبیر آموزش و پرورش و مدرس مراکز آموزش عالی سبزوار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.