سـپ اسوتـقدری

مرحباایماهیالهامروح بادمتوجانما را همدمی شادباشایشمسانوارهدی چونضیا،جانماازرویتوست ایتوخوشتراطزشکرردکامروح بع را خّرمی وزلبتو ما مطلع انوار اسرار خدا دیدهجانراهمهدل،سویتوست

Setare Shargh - - ویژهنامه -

اندیشمندفرهیخته و انسان دوست، معلّم فروتن ونیک سرشت و پدر دلسوز ومهربان

« زندهیاددکترس ّیدمحّمدعلویمق ّدم » که بیش از شش دهه از عمر غنی وپربار86 سالۀ خودرا به دانش اندوزی،آموزش زبان وادب فارسی وبسط وگسترش آموزه های اصیل دینی گذراند،به سرای باقی شتافت وفرزندان، خویشاوندان،دانشجویان و دوستداران خودرابه سوگ نشاند.گرانمایه استادی که «بهار، آیینه دارصدای او» بود؛ اندیشه ورزی که سخن او، نمونۀ اعالی«جلوۀ جمال» بود؛ «در قلمرو بالغت»، «کیمیای سخن» او درکوچه سارهای دانایی، زیبایی های انسانی وانسان دوستی می آفرید واکنون درمحضرمعبودش به جاودانگی پیوسته است و سر برآستان او دارد.

دراین هنگامۀ اندوه بار وسوزناک، همراهی و همسویی خویشاوندان، دانش پژوهان، مسئوالن، همشهریان، فرهیختگان وهمۀ نیک اندیشان از خراسان بزرگ و سراسر ایران زمین، تس ّالی خاطر بازماندگان آن انسان فرهمندبود.کوشش های ارزشمند ودر خورقدردانی کادر مجرب وکارآزمودۀ«بیمارستان واسعی»وبه ویژه بخش«آی سی یو» ومحبّت ها وکوشش های مجموعۀ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، در ایام دشوار بیماری وبستری ایشان، مایۀ سپاسگزاری است.

سپاسگزار محبّت ها و مهربانی های بزرگوارانی هستیم که با حضور در مراسم تشییع،ترحیم،ختم ومجالس ومحافل یادبود درسبزوار و مشهد، یا با برپایی یادمان فوراهریسخاتله پریااپامهسادیاشتصنودتویم،وتجصِوبیترسیّ،النیوشختاانرواید،ه نیوبزاگزمزاانردگشاهنابویدنردس.انه ای یا درشبکه های اجتماعی، یا انتشار بنر، اعالمیّه یا اهدای گل، جایگاه واالی آن استاد

شایسته است ازمردم آگاه ومهربان سبزوار، فرهنگیان ،دانشگاهیان، اندیشه مندان،پزشکان، بازاریان، نیکوکاران، دانش پژوهان، دانشجویان تحصیالت تکمیلی، همسایگان، هنرمندان، خویشاوندان و همه بزرگوارانی که ازداخل وخارج ازکشور،مهربانی ها وبزرگواری هایشان، بی شمار است سپاسگزاری کرد.

قدردان محبت ها،کوشش ها و تسلّی گویی های این بزرگواران ومهربانان هستیم: رییس مجلس شورای اسالمی،وزیران علوم،تحقیقات وفناوری، فرهنگ و ارشاداسالمی ،آموزش وپرورش ومعاونان ایشان، استاندار خراسان رضوی، امام جمعه سبزوار، نمایندگان مردم شریف سبزوار و مشهد، معاونت امور زیارت و گردشگری استانداری خراسان رضوی، معاون استاندار خراسان رضوی وفرماندارویژه سبزوار ومشهد، مدیر کل آموزش وپرورش استان خراسان رضوی و شهرستان های سبزوار ومشهد، شهردارو مسئوالن شهری سبزوارومشهد، شورای اسالمی شهرستان های سبزوار ومشهد،رییس،معاونان،اعضای هیات علمی،مدیران و کارمندان دانشگاه های حکیم سبزواری، فردوسی مشهد،بجنورد،بیرجند،علوم پزشکی سبزوار ومشهد، آزاداسالمی سبزوار، مشهد،تربت حیدریه وبیرجند ونیز دانشگاه های فرهنگیان خراسان رضوی(مشهد وسبزوار)، بین المللی امام رضا(ع)، فنّی وحرفه ای خراسان رضوی،کوثر بجنورد، خیام مشهد و موسسات آموزش عالی علمی- کاربردی خراسان رضوی(مشهد وسبزوار)،بیهق سبزوار،ابن یمین سبزوار وحکیم نظامی قوچان و کارمندان ادارات دولتی سبزوار، روسا و کارمندان بانک های ملّی،تجارت، اقتصادنوین، صادرات، سپه و ایران زمین درسبزوار ومشهد، صدا وسیمای جمهوری اسالمی ایران، فرهنگستان زبان وادبیات فارسی، انجمن ترویج زبان وادب فارسی، انجمن علمی استادان زبان وادب فارسی، موسسه فرهنگی خیریه سبزواری های مقیم مشهد، انجمن علمی معلّمان زبان وادبیات فارسی خراسان رضوی، مجمع خیّرین سالمت سبزوار،کانون بازنشستگان آموزش وپرورش سبزوار، نهاد کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی، انجمن های پزشکی وپیراپزشکی خراسان رضوی، مرکز همیاری،نشریه های وزین ستاره شرق، خراسان، اطالعات، شهرآرا، بخارا، مٌلک بیداری،کتابداران کتابخانۀ تخّصصی دکترعلوی مق ّدم، موسسه وحسینیۀ باقرالعلوم(ع)، موسسه امام جواد(ع)، دبیرستان نمونه برادران یزدی، سازمان مردم نهاد یادمان بیهقی،موسسه انتظار قائم، موسسۀ هنری آبرنگ و همۀ بزرگوارانی که چه بسا به علت تالّمات روحی،نام نیک شان ازقلم افتاده است.

امیدواریم نام نیک زنده یاددکتر سیّدمحّمد علوی مقّدم،که به بسط وگسترش معارف الهی، دانش بشری ،انسان دوستی ، نیک نهادی وپژوهشگری، باورو اهتمام عمیق داشت، با برپاشدن« کتابخانه تخ ّصصی وپژوهشکدۀ دکتر علوی مقدم» در کنار آرامگاه ابدی ایشان در«باغ ایرانی» سبزوار که به همت واالی خانوادۀ آن زنده یاد، شهرداری وشورای اسالمی شهرستان سبزوار در آینده ای نه چندان دور برپا می شود،هرچه بیشتر ماندگار باشد.

پروردگاربزرگ به شما مهربانان،همواره خیر عطا ٌکناد. بهروزی،تندرستی،شادمانی ونیک فرجامی بهره تان باد.

خانواده زنده یاد دکتر سّیدمحّمد علوی مقّد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.