مؤسس اولین کتابخانه عمومی سبزوار

Setare Shargh - - ویژهنامه -

چهره ماندگار ملک سخن پرتو عشق شد چراغ َرَهش علوی افتخار مام وطن آرمید او به ساحت گلشن

سالهای دهه سی فرهنگ سبزوار برای اولین بار دارای کتابخانه عمومی شد. این کتابخانه در مقابل باغ ملی برای اولین بار به همت سید محمد علوی مقدم به مرکزی فعال در زمینٔه کتابخانه، پژوهش و مبادالت فرهنگی بدل شد. استاد سید محمد علوی مقدم که خود به کتاب و کتابداری میاندیشید سرپرست و مدیر اولین مرکز فرهنگی و پژوهشی شهرمان سبزوار بود که به جامعه فرهنگی آن روز اعتباری ویژه بخشید. چهره ماندگار ادبیات ایران را بعدها در ِسمت ریاست دبیرستان اسرار سبزوار، ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، استاد زبان و ادبیات فارسی و مدرس در کشورهایی همچون سوریه و هندوستان دیدیم. نامی درخشان بود بر تارک ادبیات غنی ایران و قبل از انتخاب رسمی استاد علوی بهعنوان چهره ماندگار، او در ایران و کشورهای همزبان و هممسلک و بهویژه نزد عالمان علوم قرآنی چهرهای ماندگار و برجسته بود . دکتر سید محمد علوی مقدم درراه اندازی دانشگاه حکیم سبزواری سهمی ارزنده داشت و او یکی از ارکان اصلی این دانشگاه برجسته شهرمان بود که تاکنون فارغالتحصیالن ارزندهای را به جامعه فرهنگی کشور اهداء کرده است. یکی ا افتخارآمیزترین همایشهای فرهنگی که شخصاً شاهد آن بودهام جلسه دفاع استاد دکتر علوی مقدم از رساله دکتری خود در دانشگاه تهران در سالهای دهه چهل بود؛ اعضاء جلسه دفاعیه که از بزرگان و نامآوران آن روز وطنمان بودند در برابر دفاع عالمانه و شجاعانه دکتر علوی از رساله خود آنچنان مبهوت شده و تحت تأثیر قرارگرفته که پس از اتمام جلسه بهافتخار او قیام کردند و باالترین درجه (عالی) را به رساله دکترعلوی اهدا کردند. تدریس در دانشگاههای معتبر ایران و خارج از ایران تألیف و ترجمه چندین کتاب ارزشمند در موضوعات تفسیر و بالغت ... سخنرانی و هدایت چندین همایش فرهنگی و ادبی ... در طول عمر پربرکت دکتر علوی مقدم بهحق از او چهرهای ماندگار در تاریخ ادبیات واالی این سرزمین ثبت کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.