استاد علوی مقدم علم، حلم و تقوا را همراه هم داشت

Setare Shargh - - ویژهنامه -

عضو هیئتعلمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: استاد علوی مقدم چهره بسیار مشهور و قدیمی آموزشوپرورش شهرستان سبزوار بود که بیش از پنج دهه عمر گرانبهای خود را صرف تعلیم و تربیت و پرورش شاگردان فراوان نمود. عباس محمدیان با اشاره به اینکه استاد علوی مقدم خدمات فراوانی در دوران معلمی خود در سبزوار بجا گذاشت، افزود: استاد تدریس را از سطح آموزگاری در روستاهای سبزوار آغاز کرد سپس بهعنوان دبیر در دبیرستان اسرار فعالیت داشت و پس از تحصیالت عالی و کسب مدرک دکتری در خدمت استادان برجسته آن زمان کشور، فعالیت خود را در دانشگاه فردوسی بهعنوان عضو هیئتعلمی در رشته زبان و ادبیات فارسی آغاز کرد . وی اظهار داشت: استاد علوی مقدم چهره مهم دانشگاه فردوسی مشهد بود و بهصورت همکار در برخی دانشگاههای سبزوار فعالیت میکرد که متأسفانه این چهره نامدار علم و ادب را از دست دادیم . رئیس اسبق دانشگاه حکیم سبزواری گفت: استاد علوی مقدم با پنج دهه سابقه تدریس در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجویان فراوانی را درزمینۀ علم، ادب و ادبیات فارسی تربیت کرد که امروز هر یک از شاگردانش در گوشه و کنار کشور در مراتب اداری، اجرایی، علمی و پژوهشی با تداوم راه استاد به کشور خدمت میکنند. عضو هیئتعلمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری افزود : استاد علوی مقدم به لحاظ علمی، آثار ماندگار، شخصیت انسانی و اخالقی برای اهل علم، ادب و فرهنگستان زبان و ادب فارسی کشور الگوی شناختهشدۀ هستند؛ ایشان چهره ماندگار ادبیات فارسی کشور معرفی شدند که شایسته و زیبندهشان بود. محمدیان اظهار داشت: یکی از جنبههای شخصیتی وی عالوه بر ویژگیهای علمی، فضایل اخالقی و انسانی خاص او بود هر فردی که استاد را از نزدیک میشناخته یا با وی حشرونشر داشته به تواضع و فروتنی این استاد بزرگ گواهی میدهد . وی ادامه داد: استاد علوی مقدم بسیار خوشرفتار، متواضع و اخالق مدار بود بامحبت و نرمش با همه اقشار جامعه، همکاران، کارکنان دانشگاه و دانشجویان مقاطع مختلف برخورد میکرد تا جایی که حتی خوشرفتاری وی در برخورد با رانندهاش نیز نمایان بود. عضو هیئتعلمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: استاد علوی مقدم جاذبه داشت و همه او را از صمیم قلب دوست داشتند چنانکه معاشرت با وی انرژی مثبت به همه میداد استاد، معلمی، اخالق،

سیدمحمد علوی مقدم استاد بزرگ ادبیات فارسی و چهره ماندگار ادبیات فارسی دکترای زبان و ادبیات فارسی با گرایش بالغت و نقد ادبی و عربی از دانشگاه تهران بود که در بیش از 50 کنگره و همایش علمی داخلی و خارجی شرکت داشت. وی که بهعنوان چهره ماندگار رشته ادبیات فارسی کشور برگزیدهشده. عضو هیئتعلمی و تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد و استاد راهنمای بیش از 60 رساله دکتری و کارشناسی ارشد بوده است و آثار ارزشمند بسیار درزمینۀ علوم قرآن و بالغت، ادبیات فارسی و اخالق از استاد علوی مقدم به چاپ رسیده است. زندهیاد علوی مقدم تدریس را از سطح آموزگاری در روستاهای سبزوار آغاز کرد سپس دبیر زبان و ادبیات فارسی و بعد رئیس دبیرستان اسرار در شهر سبزوار شد در ادامه پس از اخذ مدرک دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران عضو هیئتعلمی دانشگاه فردوسی مشهد شد و با تدریس در دانشکده ادبیات به تربیت دانشجویان در مقاطع مختلف از کارشناسی تا دکتری ادامه داد. جهت آشنایی بیشتر با فعالیتهای آن مرحوم در دانشگاه، به سراغ دکتر عباس محمدیان، رئیس اسبق دانشگاه حکیم و همکار دکتر علوی مقدم در گروه ادبیات دانشگاه رفتیم.

تواضع و مردمداری درس میداد. محمدیان با اشاره به ترجمه حدیثی از پیامبر (ص) که دو مورد بهتر از علم و حلم در عالم با یکدیگر جمع نشدند، اظهار داشت: زمانی که حلم، بردباری و اخالق در کنار علم و دانش قرار بگیرد ثمره دارد و مرحوم استاد علوی مقدم مصداق بارز این سخن و حدیث بودند وی هم اهل حلم و هم علم بودند و آن دو را بهخوبی به هم آمیخته بودند . وی گفت: خیرخواهی از دیگر صفات بارز استاد بود؛ چنانکه برای دانشجویان و همکاران گرهگشایی میکرد و از هیچ کمکی دریغ نمیکرد . محمدیان با اشاره به خیرخواهی استاد علوی مقدم افزود: به لحاظ مالی انجمن خیریه سبزواریهای مقیم مشهد را راهاندازی کرد بزرگان و سرشناسان سبزواری مقیم مشهد به دلیل شخصیت خاص استاد در این انجمن عضو شدند و کمکهای مالی نقدی و غیر نقدی به نیازمندان بهویژه همشهریان نیازمند ساکن مشهد اهدا میشد و این انجمن همچنان به همت شاگردان استاد و خیران سبزواری پایدار است. عضو هیئتعلمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه انساندوستی، معاشرت و خوشرفتاری وجوه شخصیتی استاد علومی مقدم بود، تصریح کرد: از دیگر صفات آشکار استاد که بر همگان روشن است وطن گرایی و سبزوار دوستی بود وی عالقه خاصی به دانشجویان سبزواری داشت و تا حد الزم بستر رشد و تعالی آنها را فراهم میکرد چنانکه در سال 65 افتخار شاگردی استاد در دانشگاه فردوسی نصیب بنده نیز شده بود . محمدیان افزود: یکی از بارزترین جلوههای سبزوار دوستی استاد اینکه با خریداری مکانی با هزینه خود کتابخانهای ایجاد نمود و نتیجه یکعمر اندوخته خود را به مردم سبزوار، دانشجویان و پژوهشگران هدیه و وقف کرد و 20 هزار نسخه کتاب کمیاب و نادر که از داخل و خارج کشور بهسختی و با زحمات فراوان فراهم کرده بود در این مکان در دسترس عموم قرار داد . وی با اشاره به اینکه دانشگاه تربیتمعلم سبزوار سال 66 تأسیس شد، گفت: این دانشگاه نوپا به وجود استاد نیاز مبرم داشت و مرحوم علوی مقدم از نخستین استادانی بود که بهعنوان همکار رنج سفر از مشهد به سبزوار را تحمل میکرد و همچنین همراه خود همکارانی از اعضای هیئتعلمی دانشگاه فردوسی را به سبزوار میآورد تا نیازهای علمی دانشگاهی دانشگاه نوپای سبزوار تأمین شود که این اقدامات در روند رو به رشد دانشگاه تربیت معلم سبزوار تأثیر مثبتی داشت و وجود استاد بزرگوار در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه مغتنم و فرصتی بود . محمدیان اظهار داشت: وی استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی بود و با توجه به سابقه تحصیل در حوزه علمیه در زبان عربی و ادبیات عربی نیز بسیار ماهر و ورزیده بود چنانکه دروس عربی دورههای کارشناسی و ارشد در دانشگاههای فردوسی و سبزوار تدریس میکرد. عضو هیئتعلمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: استاد دو سال در کشور مصر و در دانشگاههای مهم آن تدریس زبان و ادبیات فارسی داشت و نیز در دانشگاههای کشورهای سوریه و پاکستان تدریس کرد و در کشورهای زیادی نیز به نشر زبان و ادبیات فارسی اهتمام ورزید . محمدیان گفت: بخش مهم تحقیقات و پژوهشهای استاد درزمینۀ عربی، بالغت و دستور قرآن بود بهطوریکه در حوزه بالغت و تفسیر آثار زیادی نوشت و بیش از همه گرایشها در تفسیر قرآن و بالغت در خراسان زبانزد بودند در ماه مبارک رمضان بعد از اذان صبح، درس تفسیر ارائه میداد و در متون تفسیر عربی و فارسی در مقاطع ارشد و دکتری تدریس داشت . عضو هیئتعلمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به مکان خاکسپاری استاد علوی مقدم نیز گفت: پس از درگذشت استاد نشستی با حضور مسئوالن فرهنگی و مدیران شهری برگزار شد که پیشنهاد خاکسپاری استاد در جوار آرامگاه استاد سبزواری و حکیم حاج مالهادی سبزواری مطرح شد که در پایان با نظر خانواده و مدیران شهری باغ ایرانی انتخاب شد تا امکان احداث المان، یادمان و نیز با واگذاری زمین از سوی شورای شهر و شهرداری احداث کتابخانه با هزینه شخصی خانواده برای بهرهمندی دانشجویان و محققان فراهم شود.

استاد علوی مقدم جاذبه داشت و همه او را از صمیم قلب دوست داشتند چنانکه معاشرت با وی انرژی مثبت به همه میداد استاد، معلمی، اخالق، تواضع و مردمداری درس میداد.

زمانی که حلم، بردباری و اخالق در کنار علم و دانش قرار بگیرد ثمره دارد و مرحوم استاد علوی مقدم مصداق بارز این سخن و حدیث بودند وی هم اهل حلم و هم علم بودند و آن دو را بهخوبی به هم آمیخته بودند .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.