توسعه سبزوار مهمترین دغدغه استاد علوی مقدم

Setare Shargh - - ویژهنامه -

این روزها همشهریان سبزواری نام دکتر علوی مقدم را زیاد میشنوند. چهره ماندگار ادبیات ایران که بسیاری نمیدانیم حتی نام ایشان چه ثمراتی برای توسعه سبزوار داشته است. استاد علوی مقدم برای توسعه سبزوار از هیچ اقدامی فروگذار نکردهاند. دانشگاه حکیم سبزواری نمونه روشنی از تالشهای ایشان برای رشد توسعه سبزوار است. ایجاد کتابخانه تخصصی، موسسه خیریه سبزواریهای مقیم مشهد، پیگیری برای احداث درمانگاهی خیریه و غیره ازجمله اقداماتی است که استاد علوی مقدم در شکلگیری، ایجاد و یا توسعه آن نقش مهم و مؤثری داشتند. هفتهنامه محلی ستاره شرق در راستای رسالت فرهنگی و اجتماعی خود صد و سی و پنجمین شماره خود را به چهلمین روز درگذشت استاد علوی مقدم چهره ماندگار ادبیات کشور اختصاص داده است. به برکت وجود ایشان شاگردان زیادی در دوران حضورشان در دانشگاه تربیتشدهاند. گفتوگو شنود زیر ماحصل صحبت با دکتر محمدعلی طالبی شهردار اسبق سبزوار است. طالبی ازجمله افرادی است که در تأسیس دانشگاه حکیم سبزواری در کنار استاد علوی مقدم قرار داشت. وی همچنین مدتی مسئولیت معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور را نیز بر عهده داشتند. طالبی شاگرد خلف استاد علوی مقدم که اقدامات او در دوران خدمت چه در دانشگاه و چه در مسئولیتهایی ازجمله شهرداری سبزوار در توسعه زیرساختهای این دیار زبانزد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.