تجدید آگهی مناقصه عمومی

Setare Shargh - - ویژهنامه -

سازمان مدیریت پسماند شهرداری سبزوار به استناد ردیف 20520 بودجه سال 97 در نظر دارد عملیات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. ) بارگیری، انتقال و دفن روزانه حدود 150 تن زباله شهر سبزوار با ماشینآالت (لودر، بلدوزر

و سیمی تریلر ریالمبلغ پایه قرارداد 3/300/000/000 ریال به مدت یک سال -سپرده شرکت در مناقصه 165/000/000 .مبلغ تضمین بهصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به شماره 100816226590 بانک شهر شعبه اسدآبادی سبزوار میباشد .مهلت مراجعه جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه سازمان تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 97/9/3 میباشد .نشانی دستگاه مناقصهگذار: خیابان اسرار شمال، ابتدای خیابان نواب، جنب بانک ملت. .هزینه مناقصه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود -سازمان در رد یا قبولی یک یا تمامی پیشنهادات مختار خواهد بود پیشنهادات واصله روز دوشنبه تاریخ 97/9/5 ساعت 14 ظهر در محل سازمان مدیریت پسماند بازگشایی میشود. متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای 44223166 و 44269344 تماس حاصل نمایند. مجید معنویزاده-رئیس سازمان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.