«آگهی مزایده - نوبت اول»

Setare Shargh - - ویژهنامه -

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری سبزوار در نظر دارد نسبت به واگذاری غرفههای 3 ،11 ،12 بازارچه شعیب (ع) و غرفه 4 بازارچه نقابشک و تجدید مزایده غرفههای 2 ،6 ،7 بازار زائر از طریق مزایدۀ کتبی با قیمت کارشناسی بهصورت اجاره اقدام نماید. متقاضیان واجد شرایط میتوانند برای کسب اطالع بیشتر به ساختمان اداری سازمان به نشانی خراسان رضوی- سبزوار-میدان کارگر- ضلع شرقی پارک جانبازان مراجعه و یا با شماره تلفنهای 44291311-44291141 تماس حاصل نمایند. آخرینمهلت تحویل پیشنهادها به دبیرخانه سازمان تا پایان وقت اداری روز شنبه 1397/09/3 میباشد. پیشنهادات واصله روز یکشنبه 1397/09/5 ساعت 10 صبح بازگشایی میگردد.

احسان امامی-رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.