موقوفهای برای جشنهای میالد ائمه در سبزوار وجود ندارد

Setare Shargh - - صفحه اول -

بیشتر موقوفات شهرستان سبزوار مربوط به عزاداری محرم و صفر است که با توجه به تبیین و ترویج سیره اهلبیت (ع) و ضرورت نشاط اجتماعی ثبت موقوفات به نیت والدت ائمه اطهار (ع) نیز احساس میشود. والدت ائمه اطهار پیامآور جشن و شادی و بستری مناسب برای ترویج فرهنگ و معارف نورانی ائمه اطهار (ع) است. ازاینرو ثبت موقوفاتی با نیت موالید ائمه شرایط مناسبتری برای این جشنهای فراهم میکند. واقفان نیات وقف خود را بر اساس نیازهای جامعه انجام دهند رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سبزوار با گرامیداشت دهه وقف و اهمیت آن در رفع مشکالت اجتماعی و فرهنگی جامعه گفت: واقفان نیات وقف خود را بر اساس نیازهای جامعه انجام دهند. حجتاالسالم جعفر مهدویخواه افزود: کارشناسان وقف در اداره اوقاف و امور خیریه و بقاع...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.