مگر میشود خود را از سرزمین مفاخر جدا دانست؟

Setare Shargh - - صفحه اول -

انتشار کتاب جدیدش «زن کاغذی» بهانهای بود برای این گفتوشنود. در شمارههای مختلف سعی داشتیم نویسندهها، شاعران، نقاشان، فیلمسازان و دیگر اهالی فرهنگ و هنر سبزواری را که در سطح کشور فعالیت گسترده دارند به شما معرفی کنیم. در این شماره هم نویسنده سبزواری حوزه داستان، مهمان ستاره شرق بود: زهره مسکنی. در مورد آثار و فعالیتهایش، مفصل به گفتوگو پرداختیم که تقدیم شما خواهیم کرد: )1 برای اولین سؤال برویم سراغ مهمترین نکته: فقط فامیلتان شما را به سبزوار متصل میکند یا ازنظر ذهنی و فکر هم خودتان را سبزواری میدانید و اتصال معنوی به شهرستانتان قطع نشده؟ در کل در سبزوار هم زندگی کردهاید؟ اجازه بدهید برای پاسخ این پرسش از اشعار پدر شعر نو « نیما یوشیج » استفاده کنم که میگوید : « دنیا خانۀ من است ». من معتقدم انسانیت مفهومی بسیار وسیعتر از نژاد و جنس و قومیت و اینگونه شاخصها است؛...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.