داستان پرتقالفروش!

Setare Shargh - - صفحه اول -

محمدعلیآبادی، رئیس سابق اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی طی یادداشتی که در اسرارنامه منتشرشده گفتهاند: «فقط با کمتر از 10 میلیون تومان هزینه و حمایت حسین مقصودی نماینده مردم سبزوار، توانستیم نامزد پایتختی کتاب شویم. سال گذشته فعالیتهای خوبی در حوزه کتاب و کتابخوانی داشتیم و جزء ‪1 ۵‬شهر فرهنگی و نامزد و رقیب جدی برای کسب عنوان پایتختی کتاب شدیم. هرچند در ابتدا همه قول همکاری داده بودند؛ اما در ادامه کار تنها ماندیم و فقط امتیاز حضور انجمنهای مردمی...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.