بخت سیاه طالی سفید سبزوار

Setare Shargh - - صفحه اول -

پنبه یا پخته محصول کشاورزی است که تشکیلشده از الیافی نرم و پفدار است و درون کپسولی به دور تخمهای گیاه پنبه میروید. این الیاف از سلولز تشکیلشدهاند و به دلیل ویژگی پوشانندگی، میتوانند تخمهای گیاه را با خود به مناطق دور ببرند و به گسترش گیاه کمک کنند . این محصول که به دلیل مبادالت وسیع تجاریاش « طالی سفید » لقب گرفته است از اهمیت اقتصادی فراوانی برخوردار است. این گیاه در تولید نخ و پارچه بهکاربرده میشود. پنبه امروزه پرکاربردترین الیاف بهکاررفته در صنعت پوشاک است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.