توسعه شهری تعامل مردم و رسانه را میطلبد

Setare Shargh - - هنر -

تولیدات خبرگزاریهای بزرگ در گذشتههای نهچندان دور و استفادۀ مطبوعات از آن دسته از تولیدات باعث شده بود که نحوۀ نگرش و برداشت مردم نسبت به رویدادهای جهانی متأثر از آن باشد. بهنوعی باعث شد تا در شکلگیری و بازتاب اندیشههای آنان در خصوص رسانهها بیشترین تأثیر را بگذارد؛ اما بهتدریج و با سیر تکاملی پیشرفت مطبوعات داخلی و منطقهای و محلی، رسانهها کوشیدند تا فقط بهجای انحصارات خبری نوع پوشش اخبار و رویدادها را تغییر دهند بهطوریکه مخاطبان بتوانند با ارتقای اطالعات خود در خصوص رویدادها موضعگیری مثبت و یا منفی داشته باشند و نه فقط شنوندگان و بینندگان منفعل قلمداد شوند . استفادۀ فراگیر رسانهها در بهکارگیری ابزارهای ارتباطی و فناوریهای نوین نیز در این عرصه این امکان را فراهم آورد تا نهتنها خود آنها شاهد عملی شدن اهداف خود در پوشش دقیق، بهموقع و حرفهای رخدادها باشند بلکه به مردم نیز کمک کرد تا در هر زمان و مکانی که هستند با استفاده از شبکههای اجتماعی، وبالگها، سایتها و...راه جدید ارتباطی بین خود و پوششدهندگان وقایع را بشناسند. تغییرات به وجود آمده اما فقط به باال بردن سطح اطالعات و یا تأثیر بیشتر اخبار بر مخاطبان نینجامید بلکه باعث شد تا خود رسانهها در پوششهای خبری خود متأثر از مردمی باشند که هرگونه مخفیسازی، سانسور و بیتوجهی به رویدادها را رد میکردند و بیشازپیش از رسانهها انتظار انعکاس بیکموکاست وقایع را داشتند. تردیدی نبود که با افزایش دسترسیها و تکنولوژیهای جدید و از همه مهمتر در پرتو به وجود آمدن سواد رسانهای مخاطبان این موضوع مطرح میشد که مدیریت رسانهها خصوصاً در شرایطی که هرلحظه ممکن است رویدادی مهم در عرصههای گوناگون سیاسی، اقتصادی و... به وقوع بپیوندد باید چگونه باشد؟ به زبان سادهتر اینکه رقابت رسانههای گوناگون با یکدیگر در نوع پوششدهی و شرط موفقیت در این راستا میطلبید که هر چه مدیریت و کار حرفهای با جدیت بیشتری صورت بگیرد افزایش اعتبار و اطمینان مخاطب را در پی خواهد داشت. زمانی که هر رسانهای نتواند خود را با شرایط به وجود آمده انطباق دهد نتیجهای جز ریزش مخاطبانش را نخواهد دید. اگر از کلیات کمی فاصله بگیریم و بهطور خاص به رسانههای بومی و محلی خودمان نیز توجه کنیم خواهیم دید که تأثیرگذاری دوجانبۀ مردم بر رسانهها و رسانهها بر مردم بهگونهای بوده است که سواد رسانهای مخاطبان و مدیریت صحیح رسانههای مختلف محلی الزم و ملزوم یکدیگر شدهاند و تأثیر مثبت بر یکدیگر گذاشتهاند، یعنی همانگونه که باال رفتن اطالعات و سواد مردم در این حوزه مدیریت بیشتر و بهتر در حال بروز و ظهور و در بسیاری مواقع عملی شدن است هرقدر که مدیریت و الزام به داشتن کار منضبط و همراه با برنامهریزی بیشتر در دستور کار بوده است، توجه مردم نیز بیشتر به آن جلب شده است. مشتاقان عرصۀ رسانه و فرهنگ و مردم در بسیاری از مواقع حتی سعی در حل مشکالتی داشتهاند که بهطور حتم بدون اطالعرسانی و پیگیری قابلحل نبوده است. مسلماً و به حتم اکثریت رسانهها رسالت خود را در این میبینند که در کنار مردم باشند و نه در تقابل با آنها، حال اگر از معدود رسانههایی که به خودسانسوری و عدم شفافیت در رساندن خبرهای مختلف نهفقط دریک منطقه و شهر بلکه بهطورکلی در یک کشور بگذریم میتوانیم بهخوبی مشاهده کنیم زمانی که خبرگزاریها توانستند ارتباط خوب و مؤثری با تودۀ مردم برقرار کنند و از طرف دیگر مردم اعتماد کافی و الزم را نسبت به آنان داشته باشند، در نحوۀ بازخورد و عملکرد افکار عمومی چه تأثیری خواهد گذاشت، در این مواقع بدون آنکه از بیان خواستههای خود واهمهای داشته باشند رسانهها را امین خود میدانند و در کنار آن قرار میگیرند. در کنار تمام مواردی که به آن اشاره شد باید به این نکته نیز توجه کرد که رسانههای بومی و محلی خودمان تا چه حد توانستهاند رابطۀ مطمئن و صحیح خود را با مردم برقرار و آن را حفظ کنند. البته بدیهی است که از برنامهریزان عرصۀ فرهنگ، هنر و مطبوعات شهر انتظاری جز مطالبهگری به نفع مردم نمیرود. خبرگزاریهای مختلف، رسانهها، خبرنگارها و دستبهقلمهای این حوزه توانستهاند در بازگو کردن مشکالت مردم پیشقدم شوند و نتیجۀ این تعامل درجایی ظهور و بروز پیدا میکند که میزان رضایت منطقی مردم و درصد بهرهوری رسانهها به حل برخی مشکالت مطرحشده برای سازندگی و توسعۀ روزافزون شهرمان منجر شود.

مهدیه عابدی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.