ادامه از صفحه 1

Setare Shargh - - هنر -

آنقدر برایمان فراهم شده که سرریز داریم اگر کسی خواست! به نظرم حتی ظرفیت صادر کردنش به کشورهای دوست و همسایه را هم داریم! بعد از آن از مسئوالن استانم تشکر میکنم که با تعطیل کردن کنسرت و تئاترهای مبتذل و نگاه ویژهشان به مطبوعات و نوع مدیر گذاشتنشان در پستهای مختلف، هم ما را به لحاظ اخالقی و هم به لحظات اداری و خدمترسانی به استان نمونه در کشور تبدیل کردند! اینروزها، احساس «خودالگوبینی» را در وجنات استانمان به وضوح میتوانم ببینیم! اما گذشته از همه اینها، از مسئوالن شهرستانم خیلی تشکر ویژهای دارم! از آنها که محیط زیست، منابع طبیعی، منابع آب، حیات وحش، معادن و هر آنچه مربوط به طبیعیات است را اینگونه دودستی چسبیدهاند و مخافظت میکنند از دستبرد سودجویان و از بیمباالتی مسئوالن حوزههای مختلف! از آنها که در آموزش و اخالق و علم، سکاندارند و ما را به پربارترین و اخالقمدارترین مردمان تبدیل کردهاند. از آنها که تصمیمگیرندگانند و تصمیمهایی برای شهرستانمان میگیرند که تا عمق تاریخ، اثرات مثبتشان میماند و آیندگاِن ما دعاگوی جد و آباء آنها خواهند بود! تشکر ویژه دیگری دارم از همکاران خبرنگارم که حسابی پوشش میدهند و رسالت خود را در «آگاهیرسانی» به نحوه عالی انجام داده و فارغ از قدرتهای سیاسی و اقتصادی شهر، فقط به توسعه منطقه و منافع عمومی میاندیشند! از مسئوالن حوزه رسانه هم کمال تشکر را دارم که حسابی دارند حق را به حقدار میرسانند و به قول مادربزرگها: انشاا... همانطور که حق ما را دادند، خدا حقشان را بدهد! تشکر خاص دیگری دارم از منتخبین ما در تمام مجلسها و شوراها و دولتها، که این روزها طوری ما را از انتخابهایمان راضی نگه داشتهاند که بتوانیم سرمان را باال بگیریم و قدم بزنیم و بگوییم : این است دموکراسی! لذتش را ببرید! همچنین از اهالی فرهنگ و هنر شهرم تشکر و سپاس دارم، بابت این حجم تولید محتوا و تولید برنامه و دستاورد فرهنگی و هنری! فقط خواهش میکنم یک مقدار یواشتر تولید کنید که داریم خفه میشویم! اینقدر فرهنگ و هنر سرمان نریزید! یک مقدار هم بروید دور هم جمع شوید، محفلی و بزمی و بگو بخندی و ... هنر و فرهنگ که همهاش کار نیست! از مزایا و فواید آنهم کمی بهره ببرید و به خودتان و طرفها و اطرافیانتان برسید! اینقدر در سیاست و اقتصاد و فرهنگ و محیطزیستمان موفق بودهایم که سیاستدان و اقتصاددان و فرهنگدان و محیطدانمان پر شده! مجال بدهید و نفسی تازه کنید! ضمن عرض خستهنباشید، از همه شما تشکر و سپاس دارم، انشاا... که شما هم جواب سپاس ما را به موقع و نقد بدهید! قربان همه تالشگران عرصۀ سازندگی و توسعه !

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.