طرحهای نیمهتمام ورزشی سبزوار به سرانجام میرسد

Setare Shargh - - احوالشهر -

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت: با اختصاص 73 میلیارد و 200 میلیون ریال پنج طرح ورزشی نیمهتمام سبزوار تکمیل میشود . فرزاد فتاحی در حاشیه بازدید از طرحهای ورزشی سبزوار افزود: مهمترین طرح ورزشی نیمهتمام این شهرستان ورزشگاه ‪1 ۵‬هزارنفری سربداران است که امسال ‪۵ 0‬میلیارد ریال برای مرحله اول آن اختصاص یافته است. وی اظهار داشت: با این اعتبار مرحله نخست ورزشگاه شامل پارکینگ، ساختمان رختکن، زمین چمن و تکمیل دیوار اصلی ورزشگاه به بهرهبرداری میرسد . مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت: همچنین برای تکمیل مجموعه ورزشی مشکانی سبزوار 10 میلیارد ریال، خانه جوان سبزوار هفت میلیارد ریال، سالن ورزشی شهر روداب سه میلیارد و ‪۵ 00‬میلیون ریال و سالن تمرینی شهر ششتمد 2 میلیارد و 700 میلیون ریال اختصاص یافته است. فتاحی ادامه داد: سبزوار از قطبهای ورزش قهرمانی خراسان رضوی است که در رشتههای هندبال ورزشهای باستانی، پهلوانی و کشتی جایگاه خاصی دارد . وی با اشاره به اینکه سبزوار از مهدهای هندبال کشور است، افزود: عالوه بر حمایت مسئوالن و نمایندگان شهرستان که تیم سربداران را برای لیگ برتر امسال آماده کردند، هیئت هندبال استان نیز با پشتیبانی و کمک مالی از این تیم حمایت میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.