یادواره 168 شهید دانشآموز سبزوار برگزار شد

Setare Shargh - - احوالشهر -

به مناسبت هفته بسیج دانشآموزی یادواره 168 شهید دانشآموز بسیجی سبزوار برگزار شد. مدیر حوزه علمیه سبزوار در این مراسم گفت: زنده نگهداشتن یاد شهدا و آشنایی نسل جدید با آرمانهای انقالب، امام خمینی (ره) و تجدید بیعت با والیتفقیه از اهداف برگزاری یادوارههای شهدا است . حجتاالسالم رمضانعلی ثباتی مقدم افزود: امروز تهدید جدی انقالب اسالمی آسیب فرهنگی است و دشمن تالش میکند نسل جوان را از اعتقادات و مبانی فرهنگ اسالم دور کند ازاینرو ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه آنها را در برابر تهدیدهای دشمنان بیمه میکند . وی گفت: در دوران دفاع مقدس رزمندگان اسالم برابر تمامی ابرقدرتهای شرق و غرب با تکیهبر ایمان به خدا، وحدت و حرکت در مسیر والیت ایستادگی کرده و اجازه تجاوز به دشمن ندادند . مدیر حوزه علمیه سبزوار گفت: امروز امنیت، عزت و پیشرفتهای جمهوری اسالمی مرهون رشادت خون شهدا است و انقالب اسالمی به الگویی برای دیگر کشورها برای مبارزه با استکبار تبدیل شده است . مدیر آموزشوپرورش سبزوار نیز گفت: برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بین دانشآموزان خواندن کتابهایی با موضوع ایثار و جوانمردی شهدا ضروری است . حسن محرابی افزود: در یک سال گذشته ‪4 ۵‬یادواره شهدا در سطح مدارس و محالت شهرستان سبزوار برگزارشده و 2 هزار و 700 اثر پژوهشی و 16 کتاب و دل نوشته دانشآموزی درباره شهدا و وصیتنامههای آنها تهیه شده است .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.