نخستین باشگاه کوهنوردی در سبزوار فعال شد

Setare Shargh - - احوالشهر -

رئیس هیئت کوهنوردی سبزوار گفت : نخستین باشگاه کوهنوردی باهدف استعدادیابی، حمایت از کوهنوردان و ترویج فرهنگ این رشته ورزشی در این شهرستان فعال شد. ابوالفضل تقدسی کارگری با اشاره به فعالیت 18 گروه کوهنورد در قالب 370 ورزشکار در سطح شهرستان سبزوار افزود: برگزاریهای دورههای مربیگری و صعود کوهنوردان به ارتفاعات با هماهنگی این باشگاه در انجام میشود . وی اظهار داشت: گروههای کوهنوردی سبزوار عالوه بر فتح کوههای منطقه، ساالنه 60 صعود به قلههای مرتفع نقاط مختلف کشور شامل دماوند، علمکوه، سبالن، شیرکوه و زرد کوه را دارند . رئیس هیئت کوهنوردی سبزوار با اشاره به اینکه 10 درصد جمعیت کوهنورد شهرستان سبزوار بانوان هستند، افزود: ماه گذشته 12 ورزشکار کوهنورد این شهرستان برای نخستین بار موفق به فتح قله دماوند شدند. وی با اشاره به اینکه این باشگاه کوهنوردی با مشارکت بخش خصوصی در مساحت 30 مترمربع و هزینه 200 میلیون ریال به بهرهبرداری رسید، اظهار داشت: یکی از مشکالت هیئت کوهنوردی نبود سالن اختصاصی کوهنوردی برای استفاده عالقهمندان است. بیش از 6 هزار ورزشکار در 38 هیئت ورزشی این سبزوار سازماندهی شدهاند که در حوزه ورزشهای حرفهای، قهرمانی، بومی و محلی و همگانی فعالیت دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.