هشتمین هامیش بزرگداشت بیهقی در سبزوار برگزار شد

آبان ماه سال جاری، سبزوار میزبان یک هفته برنامه اختصاصی در مورد بیهقی بود. ستاره شرق به دلیل انتشار ویژهنامه، موفق نشد در آن زمان گزارشی در اینباره منتشر کند. اکنون و در این شماره، گزارش این همایش را به خوانندگان گرامی تقدیم میکنیم:

Setare Shargh - - احوالشهر -

هشتمین همایش بزرگداشت ابوالفضل بیهقی مورخ قرن پنجم هجری روز سهشنبه 2 آبان و همزمان با روز بزرگداشت بیهقی با حضور رایزنان فرهنگی کشورهای تاجیکستان و افغانستان و استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی در سبزوار برگزار شد . رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در بخش علمی این مراسم که به میزبانی این دانشگاه برگزار شد، گفت: بدون شک شاهنامه فردوسی و تاریخ بیهقی خردنامه هستند و در شرایطی که در کشور به خردورزی بسیار نیاز داریم مطالعه آثاری همچون تاریخ بیهقی کمک بسیاری به ما خواهد کرد . مولوی افزود: هنر بزرگ بیهقی این است که با احاطهای که به تاریخ و ادبیات داشته است سیر وقایع تاریخی را به نثر زیبای فارسی به نگارش درآورده است و این نشان از تبحر بیهقی در هنر کتابت دارد. وی با اشاره به اینکه در حیطه آثار بیهقی نیاز به تحقیقات و پژوهشهای بیشتری داریم، اظهار داشت: در همین راستا در این همایش از اثر پژوهشی تازه تألیف عبدالرضا مدرسزاده با عنوان «آویزههای بیهقی، طرح پژوهشی اندیش نامه تاریخنگاران سبزوار » رونمایی خواهد شد . بیهقیپژوه و استاد دانشگاه کاشان نیز در این همایش گفت: کتاب تاریخ بیهقی سند فرهنگی عصر غزنویان و محصول نگاه و نگرش به کارکردهای فرهنگی عصر غزنوی است . عبدالرضا مدرسزاده افزود: بیهقی هنر بزرگ و بینظیری دارد و چنان بیپیرایه و صادقانه بیان ماجرا کرده که مجال داوری و اظهارنظر برای خواننده باقی گذاشته است . وی ادامه داد: در داستان حسنک وزیر مسعود غزنوی با یک شایعه وزیر مملکت خود را اعدام میکند اما در داستان افشین و ابودلف، خلیفه عباسی به افشین دستور میدهد که ابودلف را بکشد اما افشین با یک دروغ و شایعه جان او را نجات میدهد و بدین ترتیب بیهقی به ما نشان میدهد که در داستان افشین و ابودلف با یک شایعه جان کسی را نجات میدهند و در داستان حسنک وزیر، امیر مسعود با یک شایعه وزیر مملکت خود را به قتل میرساند. وی افزود: بیهقی درجایی خطاب به امیر مسعود میگوید عرب چگونه عجم را دوست بدارد ازآنچه از شمشیر به ایشان رسیده است؛ یعنی ای امیر مسعود غزنوی تو که اینهمه سنگ عباسیان و خلفای بغداد را به سینه میزنی اما آنها دیناری برای نژاد تو و ایران تو ارزش قائل نیستند و بدین ترتیب بیهقی درس بزرگ ایراندوستی را به همه ما میآموزد. مدرسزاده با اشاره به اینکه تاریخ بیهقی از استوانههای محکم و استوار نثر فارسی است گفت: از اندوههای بسیاری که در رابطه با تاریخ بیهقی همیشه با ماست یکی این است که اوالً متن کامل تاریخ بیهقی را نداریم و از سی جلد این کتاب، تنها یکششم آن به دست ما رسیده است و دیگر اینکه نسخههای نزدیک به زمان بیهقی را دراختیار نداریم و آنچه هست مربوط به قرن دهم هجری است. وی با بیان اینکه تاریخ بیهقی کتاب تاریخی است که به زبان ادبی نگاشته شده است افزود: این موضوع برگ برنده و راز موفقیت بیهقی است که در تاریخ بلعمی قابلبررسی نیست لذا به قول متن شناسان و منتقدان ادبی متن تاریخ بیهقی را میتوان متنی زایا که همیشه زایندگی دارد نام نهاد. دیگر استاد ادبیات فارسی نیز در این همایش گفت: تاریخ بیهقی از استوانههای محکم نثر فارسی است که به زبان ادبی نوشتهشده و گزینش واژگان، تعبیرات، القاب و عناوین این کتاب استنباط نکاتی تازه است. مهدی ماحوزی افزود: تاریخ بیهقی بخشی از یک نوشته نیست بلکه کتابی کامل و جامع است که در آن فرهنگ ایرانی بهدرستی بیان شده است. تاریخ بیهقی شرح زیبایی و زشتیها و پیکار فرهنگ ایران با زشتیها و رسیدن به قله زیبایی است. این کتاب سراسر عبرت و اندرز است و از فرهنگ ایرانی در مقابل حکومت بنیامیه و عباسیان دفاع کرده است. رایزن فرهنگی سفارت افغانستان در ایران نیز در بخش مردمی این همایش که در تاالر کاشفی برگزار شد گفت: ابوالفضل بیهقی با کتابت تاریخ بیهقی، پیوند ملتهای منطقه را دائمی و ناگسسته کرده است. شفیق شرق افزود: ابوالفضل بیهقی ادیب، اندیشمند و مورخ نامداری است که ادبیات جهان و کشورهای فارسیزبان از آن بهره میبرند. وی اظهار داشت: ابوالفضل بیهقی در قلب مردم افغانستان جای دارد و برای مردم سرزمین ما شخصیتی ارزشمند است . وی گفت: در رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاههای افغانستان به متون بیهقی توجه خاصی شده است و نیز نام بزرگترین انتشارات این کشور به نام بیهقی است. شفیق شرق افزود: بیهقی گزارشگر حقیقت بوده و حقایق را بهگونهای نوشته که تا امروز ماندگار بوده و اثری بهجا گذاشته که بهجای آنکه از سلطان مسعود غزنوی یاد شود از بیهقی نام برده میشود . رایزن فرهنگی سفارت تاجیکستان در ایران نیز گفت: ابوالفضل بیهقی پیوند و قرابت فرهنگی کشورهای فارسیزبان را به هم نزدیکتر کرده و تبادل اندیشهها را بیشتر نموده است . یوری بایف مرادجان افزود: مردم تاجیکستان سالهای گذشته از ترجمه روسی تاریخ بیهقی بهره میبردند که اکنون یک پژوهشگر تاجیکستان آن را به زبان این کشور ترجمه کرده است. گفتنی است در بخش علمی این همایش که در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد میزگرد بیهقی پژوهی با حضور استادان برجسته ادبیات فارسی و تاریخ برگزار شد همچنین از اثر پژوهشی تازه تألیف عبدالرضا مدرسزاده با عنوان «آویزههای بیهقی، طرح پژوهشی اندیش نامه تاریخنگاران سبزوار» و مجوز سازمان مردمنهاد « یادمان بیهقی » رونمایی شد .

بیهقی به ما نشان میدهد که در داستان افشین و ابودلف با یک شایعه جان کسی را نجات میدهند و در داستان حسنک وزیر، امیر مسعود با یک شایعه وزیر مملکت خود را به قتل میرساند .

تاریخ بیهقی از استوانههای محکم نثر فارسی است که به زبان ادبی نوشتهشده و گزینش واژگان، تعبیرات، القاب و عناوین این کتاب استنباط نکاتی تازه است.

الهه رامشینی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.