بازداشت تعدادی از کارمندان شهرداری و یکی از اعضای شورای شهر نقاب

Setare Shargh - - احوالشهر -

موضوع ازاینقرار است که ملک قدیمی کشتارگاه شهر نقاب، بدون رعایت تشریفات، مقررات و قوانین مزایده شهرداری، به قیمت 387 میلیون تومان و بدون نظارت اعضای شورا و با تبانی کارمندان شهرداری به فروش میرسد. طی این اقدام، قیمت معامله بهحساب شهرداری واریز نشده و خریدار مجدداً اقدام به فروش ملک به قیمت 320 میلیون تومان نقدی به فرد دیگری میکند ! این تخلف اداری، با ورود خداشاهی، دادستان شهرستان جوین مورد رسیدگی و پیگیری بهموقع جهت جلوگیری از تضعیف حقوق شهروندان و بیتالمال قرار گرفت. تعدادی از کارمندان و یکی از اعضای شورای شهر احضار و بازداشت شدند که با قرار وثیقه تا زمان صدور حکم آزاد میباشند. کل متهمین پرونده تاکنون 4 نفر میباشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.