ما چگونه کتابخوان شدیم؟

Setare Shargh - - صفحه اول -

روستا مدرسه نداشت و ما دو سه سال در خانه یکی از اهالی، کالس رفتیم؛ یکی دو سال هم در مسجد روستا روی زمین نشستیم. صحبت از کتاب درجایی که مدرسه ندارد شاید دور از انتظار باشد اما تا جایی که یادم میآید نخستین کتابهایی که خواندم در همین مسجد بود. ماجرا به اوایل دهه 60 و بحبوحه جنگ تحمیلی برمیگردد. در طاقچههای گرد گرفته مسجد، عالوه بر قرآن و ادعیه، چند کتاب ـ کمتر از 10 جلد ـ قصه و شعر هم بود. این کتابها را بچههای جهاد سازندگی که برای ساختن پلی بر روی رودخانه روستا آمدند، آورده بودند. اولین فیلمهایی هم که دیدم در همین مسجد روستا بود. آن را هم بچههای جهاد آورده و با پروژکتور بر روی پردهای سفید نشان دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.