تاریخمان را نفروشیم

Setare Shargh - - صفحه اول -

نبود اعتبار و مشکالت مالی، ترجیعبند کالم چند سال اخیر مدیران و مسئولین بوده است. در اینجا نمیخواهیم به این موضوع بپردازیم که منشأ مشکالت مالی چیست و کجاست؟ ولی بهعنوان یک شهروند، مهم است بدانیم برای عبور از این مشکالت، مدیران و مسئولین چه راهکارهایی را در برنامهریزیهایشان قرار دادهاند؟ کم کردن هزینهها، حذف هزینههای غیرضروری، افزایش درآمد از راههای منطقی، تعدیل نیروی انسانی در موارد ممکن و ... راهکارهایی است که میتواند جهت برونرفت از مشکالت در یک سیستم...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.