کشفیات چشمهای!

Setare Shargh - - صفحه اول -

پس از صعود پرسپولیِس ایران به دیدارهای رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا، کنفدراسیون فوتبال آسیا، مسئوالن ورزش را تحتفشار قرار داد تا سریعتر به حل مشکالت استادیوم آزادی بپردازد. جالب اینجاست که در حین بازسازی و حل مشکالت، چند سرویس بهداشتی هم آن گوشه و کنارها کشف و رونمایی شد . اینکه این دستشوییها تا حاال کجا بودند و از کجا آمدند و چرا تا حاال مخفی مانده بودند ... بماند! مشکل زمانی پیش میآید که با خودت دو دو تا چهارتا کنی و فکر کنی چند سرویس بهداشتی کشف نشده هنوز گوشه و کنار این مملکت خاک میخورند؟ یا به قول بعضی بزرگواران : چند چشمه ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.