2941 بیمار دیابتی در سبزوار شناسایی شدند

Setare Shargh - - احوالشهر -

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: 2 هزار و 941 فرد مبتال به دیابت در مناطق روستایی و شهری این شهرستان شناسایی شدند . فاطمه نوده افزود: از این تعداد هزار و 200 نفر جمعیت روستایی و یک هزار و 741 بیمار مبتال به دیابت در جمعیت شهری سبزوار هستند. وی تصریح کرد: با اجرای برنامه ایراپن، غربالگری دیابت برای جمعیت باالی 30 سال در مناطق روستایی و شهری بهصورت رایگان انجام میشود و بیماران دیابتی در روستا نیز بهصورت فصلی با پزشکان شاغل در مراکز خدمات جامع سالمت و بهطور ماهیانه بهوسیله بهورزان مراقبت و درمان میشوند. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نیز گفت: خدمات پزشکی، پرستاری و آموزشی به سه هزار بیمار دیابتی در کلینیکهای تخصصی دیابت بیمارستان زیر پوشش این دانشگاه ارائه میشود . محمد نعمتشاهی افزود: دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با دو کلینیک تخصصی دیابت با حضور متخصصین داخلی، قلب و عروق، زنان و زایمان، نفرولوژی، کارشناس پرستاری و کارشناس تغذیه و روانپزشک به مراجعان خدمات ارائه میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.