کوهنوردی سبزوار سالن اختصاصی سنگنوردی ندارد

Setare Shargh - - احوالشهر -

رئیس هیئت کوهنوردی سبزوار گفت: کوهنوردی از رشتههای ورزشی پرطرفدار این شهرستان است که سالن اختصاصی سنگنوردی ندارد . ابوالفضل تقدسی کارگری با اشاره به فعالیت 18 گروه کوهنورد در قالب 370 ورزشکار در سطح شهرستان سبزوار افزود: سالنی ویژه تمرین و آمادگی برای اعزام به مسابقات در سبزوار وجود ندارد. وی تصریح کرد: باهدف استعدادیابی، حمایت از کوهنوردان و ترویج فرهنگ این رشته ورزشی نخستین باشگاه کوهنوردی در این شهرستان فعال شده است. تقدسی کارگری اظهار داشت: گروههای کوهنوردی سبزوار عالوه بر فتح کوههای منطقه، ساالنه 60 صعود به قلههای مرتفع نقاط مختلف کشور شامل دماوند، علمکوه، سبالن، شیرکوه و زرد کوه را دارند. رئیس هیئت کوهنوردی سبزوار با اشاره به اینکه 10 درصد جمعیت کوهنورد شهرستان سبزوار بانوان هستند، افزود: ماه گذشته 12 ورزشکار کوهنورد این شهرستان برای نخستین بار موفق به فتح قله دماوند شدند .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.