توزیع کتابخانههای سبزوار عادالنه نیست

Setare Shargh - - گزارش -

مدیران شهری و مسئوالن امور فرهنگی شهر سبزوار باید گامهای اساسی برای توزیع عادالنه کتابخانهها در مناطق کم برخوردار و پرجمعیت بهمنظور ایجاد فضایی مناسب برای مطالعه عالقهمندان فراهم کنند. سرپرست اداره کتابخانههای عمومی سبزوار با تبریک و گرامیداشت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار گفت: هفته کتاب فرصتی برای نشر و نهادینه کردن فرهنگ مطالعه در جامعه است. معصومه فالحی با اشاره به نقش کتاب و کتابخوانی در گسترش دانش، افزایش سطح آگاهیهای جامعه و کاهش آسیبهای اجتماعی افزود: هفته کتابخوانی فرصتی برای انس و شناخت بیشتر مردم بافرهنگ کتاب و کتابخوانی است. وی تصریح کرد: 16 عنوان برنامه شاخص در هفته کتاب شامل طرحهای «حال خوش خواندن» در محالت هدف و حاشیه شهر، نذر فرهنگی، تور کتابخانه گردی، رونمایی از کتاب و بازدید دانشآموزان از کتابخانهها باهدف ترویج فرهنگ کتابخوانی در این شهرستان برگزار شد.

برپایی‌ کاروان‌ دوچرخه ‌سواری‌ اهدای ‌ کتاب ‌ در ‌ سبزوار سرپرست اداره کتابخانههای عمومی سبزوار گفت: به مناسبت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار کاروان دوچرخهسواری اهدای کتاب در سبزوار بر پا شد. فالحی افزود: این همایش باهدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی با حضور 40 رکابزن در سطح خیابانهای مرکزی شهر سبزوار برگزار شد. وی تصریح کرد: در این برنامه یک هزار جلد کتاب مؤلفان سبزواری شامل مجموعه اشعار شاعران، رمان شاخههای روز و مجموعه تاریخی داستانی تگرگ تاتار با محوریت نهضت سربداران بین شهروندان سبزواری اهدا شد. اجرای طرح اهدا کتاب و نذر فرهنگی عالوه بر فرهنگسازی و افزایش سرانه مطالعه، زمینه شناخت بیشتر شهروندان سبزواری را نسبت به آدابورسوم، گویش بومی و تاریخ محلی را فراهم کرد. سرپرست اداره کتابخانههای عمومی سبزوار با اشاره به برخی مشکالت کتابخانههای این شهر گفت: یکی از موارد توزیع ناعادالنه کتابخانهها است چنانکه در مناطق شرقی، غربی و جنوبی شهر کتابخانه وجود ندارد. فالحی علت پراکنده نبودن و تمرکز کتابخانههای سبزوار در هسته مرکزی و شمالی شهر را احداث کتابخانهها بهوسیله خیران دانست و افزود: 12 کتابخانه شهر خیرساز و با هزینه خیران ساخته شده است و آنها در مناطقی که تمایل داشتند اقدام به ساخت کتابخانه نمودند . سرپرست اداره کتابخانههای عمومی سبزوار ادامه داد: برای احداث کتابخانه در مناطق حاشیه شهر مصوبهای در شورای اسالمی دوره چهارم تصویب شد که بر مبنای آن شورای شهر زمین رایگان در بوستانهای حاشیه شهر به افراد نیکوکار واگذار مینماید تا نسبت به ساخت کتابخانه به نام خود اقدام کنند. گرچه شهرداری و شورا متعهد به این مصوبه هستند اما تاکنون خیرانی که تمایل به ساخت کتابخانه در مناطق خاص داشته باشند شناسایی نشده است. فالحی از دیگر مشکالت این حوزه را کتابخانه روداب دانست و گفت: این شهر باوجود جمعیت زیاد از کتابخانه مطلوب محروم است و شهرداری زمینی برای ایجاد کتابخانه مشخص نموده که عملیات اجرایی آن نیاز به همکاری بخشداری و جذب کمکهای خیران دارد .

راه‌ اندازی ‌ کتابخانه ‌ سیار ‌ نیاز ‌ به ‌ کتاب ‌ و ‌ مطالعه ‌ را ‌ برطرف ‌ می ‌ کند سرپرست اداره کتابخانههای عمومی سبزوار گفت: روستاهای پرجمعیت بخشهای مرکزی، روداب و ششتمد نیز محروم از کتابخانه هستند که با توجه به کمبود اعتبارات، امکان احداث کتابخانه در آنجا محدود است . وی تصریح کرد: با توجه به کمبود اعتبارات این مشکل با راهاندازی کتابخانه سیار برطرف میشود . فالحی اظهار داشت: تجهیز اتوبوس کتابخانه سیار بیش از 2 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد و نهاد کتابخانهها بودجهای برای آن ندارد ازاینرو جذب خیران در این زمینه ضروری است . ساخت ‌ و ‌ توسعه ‌ کتابخانه ‌ در ‌ سبزوار ‌ نیازمند ‌ اعتبارات ‌ دولتی سرپرست اداره کتابخانههای عمومی سبزوار با اشاره به اینکه این شهرستان دارای 16 کتابخانه است که 12 کتابخانه آن بهوسیله خیرین ساختهشده، افزود: در 2 دهه گذشته اعتبار دولتی برای توسعه و ساخت کتابخانه در این شهرستان تخصیص نیافته بود لذا این بخش نیازمند جذب اعتبار در این حوزه است .

یک ‌ کتابخانه ‌ عمومی ‌ در ‌ توحید ‌ شهر ‌ احداث ‌ م ‌ یشود سرپرست اداره کتابخانههای عمومی سبزوار گفت: امسال 15 میلیارد ریال برای احداث یک کتابخانه در منطقه توحید شهر این شهرستان اختصاص یافت که این کتابخانه در مساحت 2 هزار مترمربع احداث میشود. فالحی اظهار داشت: ساخت یک کتابخانه عمومی در منطقه توحیدشهر با توجه به بعد مسافت و جمعیت بیش از 20 هزارنفری آن ضروری بود که با احداث کتابخانه مشکل شهروندان این منطقه در این حوزه برطرف میشود . وی با اشاره به اینکه عملیات توسعه فضای کتابخانه حاج مالهادی سبزواری به علت کمبود اعتبارات سالها متوقف شده بود، گفت: در یک سال گذشته 550 میلیون ریال برای افزایش فضای 200 متری کتابخانه حاج مالهادی سبزواری هزینه شد و برای تکمیل نهایی آن 700 میلیون تخصیص یافت . فالحی گفت: میزان کنونی استاندارد فضای کتابخانهای در سبزوار پنج هزار و 100 متر است که تا سه سال آینده باید این میزان به بیش از هفت هزار مترمربع افزایش یابد. ریال در سال جاری

‌3500 جلد ‌ کتاب ‌ در ‌ سبزوار ‌ اهدا ‌ شد سرپرست اداره کتابخانههای عمومی سبزوار گفت: همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی سه هزار و 500 جلد کتاب از سوی خیران به کتابخانههای این شهرستان اهدا شد که تنها یکی از خیران 500 جلد کتاب نفیس اهدا کرد . فالحی افزود: عنوان و محتوای این کتابها موردنیاز کتابخانههای سبزوار بود و با این اقدام خداپسندانه بخش عمدهای از کمبودها درزمینهۀ تأمین کتابهای موردنیاز مراجعان برطرف شده است. سرپرست اداره کتابخانههای عمومی سبزوار گفت: امسال در هشتمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی که باهدف آشنایی با سیره رضوی برگزار شد 22 هزار و 125 عالقهمند سبزواری در این جشنواره شرکت کردند که 14 درصد کل مشارکت استان را شامل شد . فالحی اظهار داشت: کتابخانه حاج مالهادی سبزواری با مشارکت هشت هزار و 200 نفری رتبه نخست مشارکت کتابخانهای را به خود اختصاص داد و به لحاظ تعداد نیرو به میزان مشارکت هم کتابخانه امامزاده کوشک (ع) و کتابخانه شهید مصطفی خمینی روداب رتبههای اول و دوم استان را کسب کردند و کتابخانه مشارکتی مرحوم ناوی و کتابخانه شهید امیری شامکان در بخش کتابخانههای مشارکتی مقامهای دوم و سوم خراسان رضوی را به دست آوردند. کتابدار کتابخانه دکتر شریعتی نیز گفت: این کتابخانه یکی از قدیمیترین کتابخانههای شهر سبزوار است که موضوع و محتوای کتابهای آن و بخش مرجعی بسیار غنی دارد . زهرا روحانی افزود: فضای کتابخانه دکتر شریعتی دو سال قبل نوسازی و بهسازی شده و هماینک فضای مرتب، آرام و دلنشین برای عالقهمندان به کتابخوانی فراهم است. وی اظهار داشت: این کتابخانه از بخشهای کودک، نوجوانان، کتاب کمکدرسی و کافینت بهرهمند است و همهساله کتابهای جدیدی از نهاد کتابخانههای کشور به این مجموعه ارسال و کتابهای پرفروش سال هم با کمک خیران خریداری میشود. روحانی با اشاره به اینکه کتابخانه دکتر شریعتی پذیرایی کتابهای اهدایی شهروندان است، افزود: همشهریان کتابهای خود را که مطالعه کردهاند و دیگر نیازی به آن ندارند برای استفاده دیگران به کتابخانهها اهدا کنند . سبزوار دارای 9 کتابخانه عمومی نهادی، هفت کتابخانه مشارکتی است و حدود 200 هزار نسخه کتاب است.

برای احداث کتابخانه در مناطق حاشیه شهر مصوبهای در شورای اسالمی دوره چهارم تصویب شد که بر مبنای آن شورای شهر زمین رایگان در بوستانهایحاشیه شهر به افراد نیکوکار واگذار مینماید تا نسبت به ساخت کتابخانه به نام خود اقدامکنند

همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی سه هزار و 500 جلد کتاب از سوی خیران به کتابخانههای این شهرستان اهدا شد که تنها یکی از خیران 500 جلد کتاب نفیس اهدا کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.