برخی از متوّلیان فرهنگ کتاب منیخوانند!

Setare Shargh - - فرهنگی -

خودتان ‌ را ‌ معرفی ‌ بفرمایید ‌ و ‌ از ‌ فعالی ‌ تهایتان‌ درزمینۀ ‌ کتاب ‌ بگویید . مجید توانائی هستم . دبیر آموزشوپرورش سبزوار مدیرعامل سمن صدک (صدای دوستداران کتاب) مدیرمسئول انتشارات خط سفید.

از ‌ موفقی ‌ تهایتان‌ در ‌ این ‌ زمینه ‌ بگویید ‌. علل ‌ این ‌ موفقی ‌ تها‌ را ‌ چه ‌ م ‌ یدانید؟ در حوزه نشر کتاب به همین بسنده کنم که تمام کتابهای آموزشی تولید مؤلفین داخلی و خارجی انتشارات خط سفید بهطور مستمر هرساله تأییدیههای دفتر تکنولوژی آموزشی وزارت آموزشوپرورش را اخذ کرده و دو سال متوالی در جشنواره رشد کشوری بهعنوان ناشر برگزیده و کتابهای برگزیده انتخاب شده است . آخرین و مهمترین افتخار کسبشده انتشارات خط سفید اینکه تنها و فقط کتاب جامع زبان انگلیسی پایه دهم خط سفید (نه هیچ نشر دیگری) که مؤلفین سبزواری تألیف و آمادهسازی کردهاند، بهعنوان کتاب مناسب آموزش در پایان کتاب درسی دانش آموزان معرفی و توصیه شده است. به نظرم علل موفقیتها، پس از لطف پروردگار مهربان، تخصص، همت و تالش همه همکاران دلسوز و باتجربه ما بوده است و اینکه تمام دغدغهشان، تألیف کتب کامًال علمی، بینقص و کاربردی است . در حوزه کار فرهنگی هم فعالیتهای صدک بسیار در سطح شهرستان تأثیرگذار شده و روزبهروز بر تعداد دوستداران کتاب افزوده میشود. نمونهاش برنامه کتاب پیمایی بود که واقعاً دوستداران کتاب سنگ تمام گذاشتند. همچنین برنامه هفته کتاب که حداقل 10 روز قبل از اولین جلسه پایتختی کتاب -که با حضور مسئولین شهری تشکیل شده بود تا برنامه هفته کتاب را برنامهریزی بکنند- آمادهسازی و اطالعرسانی شده بود.

وضع ‌ کتا ‌ بخوانی‌ ارزیابی ‌ م ‌ یکنید؟ متأسفانه کتابخوانی در کشور ما بههیچوجه اوضاع خوبی ندارد. بهگونهای که باکمال تأسف و شرمساری باید بگویم برخی متولیان حوزه فرهنگ و حتی کتاب و کتابخوانی و مدعیان برنامهریزی و تالش برای پایتختی کتاب سبزوار، خود یا کتاب نمیخوانند و یا بسیار کم مطالعه میکنند. ولی سازمانهای مردمنهاد از جمله صدک در تالش هستند تا با فرهنگسازی در این حوزه، قدمی برداشته و خدا را شکر ما در طول حدود سه سال فعالیت، شاهد افزایش تعداد افراد کتابخوان، به گفته خود آن عزیزان بودهایم.

را‌ در‌

سبزوار‌ چگونه‌

ب ‌ هعنوان‌ یک ‌ فعال ‌ حوزه ‌ فرهنگی ‌ که ‌ دغدغه ‌ فرهن ‌ گسازی‌ برای ‌ کتا ‌ بخوانی‌ را ‌ دارد، ‌ چه ‌ موانعی ‌ بر ‌ سر ‌ این ‌ راه ‌ م ‌ یبینید؟ یکی از مشکالت اساسی این است که همه نهادها، ارگانها و سازمانها میخواهند در همه حوزههای فرهنگی فعالیتی داشته باشند و این بسیار غلط است. در جلسه اخیر پایتختی کتاب به مسئوالن شهرستان اعالم کردم که بهتر است کارها بهصورت تخصصی انجام و به اهلش واگذار شود تا نتیجه بهتری حاصل گردد. مثًال در حوزه کتابخوانی الزم نیست که همه سازمانها درگیر باشند؛ فقط اجازه بدهند که متولیان کتاب و کتابخوانی از پتانسیل و ظرفیتهای نهادها در سبزوار، افراد و نهادهایی هستند که باوجود همه مشکالت، بیتوجهیها و موانع گوناگونی که درراه پرپیچوخم ترویج کتابخوانی با آنها مواجهاند، هدف را رها نمیکنند، مأیوس نمیشوند و امیدوارانه، برای فرهنگ و برای جامعهای بهتر فعالیت میکنند. چراکه عمیقاً باور دارند اگر نیازمند تغییر هستیم، باید از خودمان شروع کنیم. مجید توانایی، فعال فرهنگی و چهره سرآمد شهرمان درزمینۀ ترویج کتابخوانی است. او که سابقه قابلتوجهی در نشر کتاب دارد، چند سالی است مدیرعامل یکی از تأثیرگذارترین سمنهای فرهنگی شهرستان نیز هست که در حوزه ترویج کتاب فعالیتمیکند . توانایی در این ایام، روزهای پرمشغلهای را به سبب فعالیتهایی که به هفته کتاب مربوط میشوند، میگذراند. فعالیتهایی که باهدف آگاهسازی، برای نهادینه کردن فرهنگ مطالعه در جامعهمان انجام میگیرند. او که یکی از دغدغهمندترین فعاالن حوزه کتاب در سبزوار است، در این گفتوشنود، از خودش، فعالیتها و موفقیتهایش در این زمینه میگوید و از مشکالتی که در فعالیت فرهنگی برای ترویج کتابخوانی با آن روبروست. کمک بگیرند و استفاده کنند.

همکاری‌ مدیران‌ و‌ مسئوالن‌ مربوطه‌ درزمینۀ ‌ کتاب ‌ چگونه ‌ ارزیابی ‌ م ‌ یکنید؟ خدا را شکر امسال توجه ویژهتری به کتابخوانی و هفته کتاب شده است که جا دارد از مسئولین امر عرض تشکر و سپاس داشته باشم. البته نه به این معنا که کارها بهدرستی و روان در حال انجام است. خیر! در برخی بخشها قولهایی داده شده است که عملی نشد ولی بازهم به نسبت سنوات قبل بهتر بوده است. مثًال قرار بود تا 22 آبان ماه، تقویم هفته کتاب و برخی را ‌ بنرهای اطالعرسانی برنامههای « کتاب پیمایی» و «باهم بخوانیم» صدک در بیلبوردها و سازههای آجری شهرداری در سطح شهر نصب گردد که انجام نشد و امروز به دوستان اعالم کردم که به شهرداری بفرمایند تا دیگر اقدامی نکند !

از ‌ صدک ‌ و ‌ برنام ‌ ههای‌ هفته ‌ کتاب ‌ بگویید . صدک (صدای دوستداران کتاب)، سازمان مردم نهادی است که با مجوز رسمی از وزارت کشور، باهدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و با شعار «کتاب میخوانیم و دیگران را نیز در لذت مطالعه شریک میکنیم » فعالیت میکند . برنامههای هفته کتاب : پنجشنبه : برنامه کتابپیمایی . جمعه: مسابقه کتاب و کتابخوانی؛ از دوستداران کتاب درخواست شده که با ارسال یک کلیپ تصویری و یا صوتی از خوانش دستهجمعی حداقل دونفره و حداکثر سهدقیقهای ارسال کنند و پس از داوری به سه نفر بهقیدقرعه جوایز نفیس (کتاب) اهداء خواهد شد . شنبه: قصهخوانی برای کودکان؛ در چند دبستان (حداقل 3 دبستان) برنامه قصهخوانی و اهداء کتاب به کودکان داریم . یکشنبه: کتاب، بحث و تبادلنظر؛ هماهنگ شده که دو تن از اساتید مطلع در حوزه کتاب، به دبیرستانهای سطح شهر بروند و برای دانشآموزان، کتابهای مناسب سنشان را معرفی و در مورد بخشی از محتوای یک کتاب، با بچهها گفتگو داشته باشند. دوشنبه: اهداء کتاب به تاکسیها؛ کتابهایی تهیه و انتخاب شده است که در دو نوبت صبح و عصر، در چهارراه دادگستری و میدان حاج مالهادی به تاکسیها امانت داده میشود تا برای مطالعه در خودرو نگهداری کنند و در اختیار مسافران قرار دهند. سهشنبه: گفتگو با نویسندگان؛ قرار بر این شده که سه نویسنده ترجیحاً بومی، در سه حوزه تخصصی کودک و نوجوان، روانشناسی و تربیتی و یک شاعر به گروه تلگرامی صدک دعوت شوند که در زمان مشخِص اعالمشده حاضر (آنالین) باشند و ضمن معرفی کتابهای خوب، مطالب مهم و ارزشمند در حوزه تألیفی خودشان، به سؤاالت احتمالی اعضاء گروه پاسخ بدهند . چهارشنبه: باهم بخوانیم؛ طبق روال هر هفته برنامه باهم بخوانیم را در پارک فاطمی با حضور دوستداران کتاب برگزار میکنیم با شعار «لحظهای بمان، صفحهای بخوان .» پنجشنبه: اختتامیه؛ برنامه مختصری به همراه تقدیر و تشکر از همه دوستان دستاندرکار برگزاری برنامههای هفته کتاب . ضمناً نشست کتابخوانی هر ادامه خواهد داشت . هفته

بازخوردی‌ که‌ در‌ صدک‌ از‌ جامعه‌ دریافت‌ کردید‌ چگونه‌ بوده؟ ‌ نتیجه ‌ کارتان ‌ را ‌ چگونه ‌ ارزیابی ‌ م ‌ یکنید؟ بارها و در اختتامیه برنامه کتاب پیمایی هم گفتم که ما عجلهای برای تغییر بزرگ و نهادینهسازی این فرهنگ نداریم. خودمان هم میدانیم در زمینهای فعالیت داریم که راه بسیار سختی است و باید کمکم در مدتزمان طوالنی، فرهنگ کتابخوانی را نهادینه کرد. بازهم با همه سختیهای راه و دشواریهای این حوزه، به لطف پروردگار مهربان، شاهد اتفاقات زیبا بودهایم و بارها و بارها، بیشتر از انتظارمان عالقهمندان ترویج کتاب افزوده شده است. ما ابتدا که شروع کردیم فقط 7 نفر بودیم و هماکنون دوستان هم پیوند، سفیران دانایی و مدیران اجرایی صدک بالغبر 30 نفر هستند. تعداد مخاطبین نشست کتابخوانی 5 شنبهها تا 70 نفر گزارششده . تعداد پایه ثابتهای برنامه باهم بخوانیم هم به بیش از 25 نفر رسیده است. بالغبر 380 نفر در گروه تلگرامی و بالغبر 1000 نفر در اینستاگرام، صدک را دنبال و همراهی میکنند. این در حالی است که اعضاء و افراد بهصورت خودجوش و کامًال باعالقه و مشتاقانه همراه صدک هستند .

بهگونهای که باکمال تأسف و شرمساری باید بگویم برخی متولیان حوزه فرهنگ و حتی کتاب و کتابخوانی و مدعیان برنامهریزی و تالش برای پایتختی کتاب سبزوار، خود یا کتاب نمیخوانند و یا بسیار کم مطالعه میکنند

ما عجلهای برای تغییر بزرگ و نهادینهسازی این فرهنگ نداریم . خودمان هم میدانیم در زمینهای فعالیت داریم که راه بسیار سختی است و باید کمکم در طول مدتزمان طوالنی، فرهنگ کتابخوانی را نهادینه کرد.

بر تعداد

یک ‌ جمله ‌ خطاب ‌ به ‌ شهروندان ‌ و ‌ یک ‌ جمله ‌ هم‌ خطاب‌ به‌ مدیران‌ فرهنگی‌ شهرستان‌ بگویید . منتظر تغییر از جایی نباشیم! از خودم، خودت، خودمان و خودتان شروع کنید که دنباله اینها، همان ما و جامعه خواهد بود. اگر میخواهیم برای فرهنگ کتاب و کتابخوانی کاری بکنیم، بیایید کتاب خواندن را شروع کنیم و به دیگران هم کمک کنیم تا لذت خواندن و مطالعه را بچشند .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.