کشفیاتچشمهای!

Setare Shargh - - گذر -

پس از صعود پرسپولیِس ایران به دیدارهای رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا، کنفدراسیون فوتبال آسیا، مسئوالن ورزش را تحتفشار قرار داد تا سریعتر به حل مشکالت استادیوم آزادی بپردازد. جالب اینجاست که در حین بازسازی و حل مشکالت، چند سرویس بهداشتی هم آن گوشه و کنارها کشف و رونمایی شد. اینکه این دستشوییها تا حاال کجا بودند و از کجا آمدند و چرا تا حاال مخفی مانده بودند ... بماند! مشکل زمانی پیش میآید که با خودت دو دو تا چهارتا کنی و فکر کنی چند سرویس بهداشتی کشف نشده هنوز گوشه و کنار این مملکت خاک میخورند؟ یا به قول بعضی بزرگواران: چند چشمه دستشویی مخفی پشت دیوارهای بسته صفکشیدهاند و در انتظار خدمترسانی به مردم ماندهاند؟ شاید بگویید دستشویی که مهم نیست؛ هرکس حداقل یک سرویس بهداشتی توی خانۀ خودش دارد. خیلی چیزهای دیگر خاک میخورد و بالاستفاده مانده است! بعضی چیزها هم ک ًال عتیقه شده و نمونهاش هیچ کجا نه کشف میشود، نه رونمایی و نه ... حق با شماست! همین شهر خودمان را در نظر بگیرید. کاش میشد کنفدراسیون راهآهن آسیا داشتیم. آنوقت همۀ زورمان را میزدیم تا قطار سریعالسیر نداشتهمان به لیگ قهرمانی آسیا راه پیدا کند . حتماً با خودتان میگویید دیوانه شدهام و پرتوپال میگویم. ولی باور کنید هیچچیز ناممکن نیست. فرض را بر این بگیرید که یکزمانی این اتفاق بیفتد؛ آنوقت کنفدراسیون راهآهن آسیا به مسئوالن شهر فشار میآوردند تا هرچه زودتر پروژۀ راهآهن سبزوار را به سرانجام برسانند و باالخره بعد از سالیان متمادی که از قول و قرارهایشان گذشته، برای یکبار به حرفشان عمل کنند و پای قطار به شهرمان برسد. اگر این اتفاق میمون میافتاد، چند ایستگاه راهآهن کشف میشد که مدتها قبل ساخته شدهاند و فراموش شدهاند! شاید هم مسئوالن، این کشفیات را برای روز مبادا نگه میداشتند و بعد در زمان مناسب رونمایی میکردند که برود توی روزمه کاری خودشان! زمان مناسب هم که فع ًال با قیمت دالر، طال و ارز، عقب و جلو میرود و هیچ ثبات مشخصی ندارد . از راهآهن که بگذریم میرسیم به پارکینگهای عمومی و رایگان که در خیلی از شهرهای کشور بهوفور وجود دارد. حاال رایگان هم نباشد، در ازای مبلغ ناچیزی، ماشینتان را در مکانی سرپوشیده، دور از گرما و سرما و در امنیت کامل پارک میکنید و میروید دنبال کارتان! سبزوار ازنظر پارکینگ عمومی با مشکل جدی مواجه است. حتی خیابانهای اصلی و پرتردد شهر هم با این کمبود روبرو هستند . یکی از تمهیدات جالب، تبدیل کل خیابانها به پارکینگ و گرفتن مبلغ قابلتوجه برای گذاشتن خودرو در خیابانهای پررفتوآمد است. حاال بماند که ماشین باد و باران میخورد، زیر آفتاب سوزان کباب میشود، از امنیت هم که کًًال بگذ ر یم . پو ل گرفتهشده بابت پارک ماشین در چنین مکانی را کجای دلمان بگذاریم؟ این پارکینگهای کنار خیابانی برای خودروهای در حال تردد هم مشکلساز هستندو ازآنجاییکه خیلی از شهروندان گرامی، «شهر ما خانۀ ما» سرلوحۀ افکار و رفتارشان است، پارک خودرو را نهتنها در کنار خیابان، بلکه در وسط خیابان هم حق مسلم خودشان میدانند. خصوصاً که برای پارک در وسط خیابان پولی هم گرفته نمیشود ! چون معموالً برای اعمال اشتباه و دور از معمول، هزینهای در نظر گرفته نشده. جریمه را هم کی داده و کی گرفته؟ بازهم اینجا جا دارد آرزو کنم کاش یک کنفدراسیون پارک خیابانی در سطح کشور یا آسیا وجود داشت که به مناسبت مث ًال راهیابی پارکینگهای عمومی شهرستان سبزوار به فینال جام پارکینگهای آسیا، به متصدیان فشار میآورد تا پارکینگهای بیشتری راهاندازی کند و خیابانهای پارکینگ شده را دوباره بهجایی برای عبور و مرور ماشینها تبدیل کند و به دامن خیابانهای زیبای شهرمان بازگرداند. خدا را چه دیدی! شاید این وسط چند تا هم جای پارک جدید کشف شد که تا اآلن ندیده بودیم! آنقدر خیابان خیابان و پارکینگ، خودرو گفتم که خودم هم سرگیجه گرفتم! ولی همیشه آرزو داشتهام وقتی برای خرید به بازار میروم، حداقل دغدغۀ پارک ماشین را نداشته باشم؛ چون فکر میکنم این دغدغۀ اکثریت شهروندان، خصوصاً خانمهاست . ( چون خانمها کارها را دقیق و درست انجام میدهند، کار برایشان سختتر است! وگرنه پارک خودرو در اولین نقطه در دسترس که دیگر دردسر ندارد)! حاال فکر کنید در حال ساخت و راهاندازی پارکینگهای عمومی، چه چیزهایی ممکن است کشف و پیدا شود؟ از جای پارک و سرویس بهداشتی بگذرید؛ دیدتان را گسترش دهید و به چیزهای بااهمیتتر فکر کنید . مثًال فکر کنید در حین ساختن یک پارکینگ بزرگ در خیابان بیهق، بعد از خراب کردن بافت قدیمی و فرسوده، پشت دیوارهای بسته، یک اتاق پر از خمرههای قدیمی پیدا شود. معموالً توی داستانها و فیلمها شنیده و دیدهایم که این خمرههای قدیمی پر از اشرفی، طال و سکههای باارزش است که یابنده را به نهایت ثروت و خوشبختیمیرساند . با اوضاع گرانی این روزها، شاید به نفعمان باشد بهجای خمرههای پر از پول، خمرههایی پر از شیر، شیره انگور، عسل، پسته، گردو و سایر مواد خوراکی کشف شود. خمرههایی جادویی که این مواد را سالم و سالمت، سالیان دراز در خود حفظ کرده است و در این صورت، حتی با تمامشده مواد خوراکی، میتوان از خمرهها جهت انبار دوبارۀ مواد غذایی استفاده کرد. این هم از معضل کمبود پارکینگهای عمومی . اگر مشکل دیگری به نظرتان رسید رودروایسی نکنید. اطالع دهید. ما در اسرع وقت، بهترین محل را ارائه میدهیم؛ با بهترین کیفیت و کمیت. قول میدهیم از هیچ جای کار نزنیم !

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.