برخی از متوّلیان فرهنگ کتاب منیخوانند!

Setare Shargh - - صفحه اول -

سردبیر

دعوت

دوم آذر، به مناسبت تولد دکتر علی شریعتی ستاره شرق را رونمایی کردیم . حاال بعد از 137 شماره، دوباره در آستانه این روز قرار گرفتیم . سه سال است ستاره شرق منتشر میشود و سیاستگذاری و رویکرد خودش را داشته است. این شماره از تمام خوانندگان و هرکسی که عالقه دارد نگاه و نظرش را در مورد ستاره شرق با دیگران به اشتراک بگذارد دعوت میکنیم مطالبش را ارسال کند . سالهای پیش هم این کار را انجام دادیم و نقد و تحلیل بزرگواران زیادی را در شمارهای ویژه منتشر کردیم. این مطلب به مثابه یک دعوت است. دعوت برای همراهی! که در مورد ما که سه سال است داریم مینویسیم، بنویسید . از خوبیها و بدیها! نقاط قوت و ضعف! طبیعتاً نه یک پارچه سیاه بودیم و نه یک پارچه سفید! نقد و تحلیل شما، هم به خود ما کمک میکند که پیشرفت کنیم و هم به دیگران که نگاه دقیقتری به ستاره شرق داشته باشند. نوشتههای خودتان را در قالب یادداشت، گزارش، مصاحبه یا ... برای ما ارسال کنید. روشهای برقراری تماس با نشریه در باالی صفحه آخر درج شده و ارسالش برای شما، کار سختی نخواهد بود. نگاه شما، فرصتی که برای نوشتن اختصاص میدهید، تأمل و تفکر شما در مورد نشریهای که این سالها و در بحرانیترین دوراِن تاریِخ نشر و مطبوعات، تألیف و منتشرش کردیم، بسیار برای ما ارزشمند خواهد بود. در شهرستان و منطقهای که کار را از صفر شروع کردیم و عم ًال هیچ اثری از مطبوعات قانونی و دارای ساختار، اطرافمان نداشتیم که پا روی پلهای که ساختهاند بگذاریم و رشد کنیم! رشدمان را از کف شروع کردیم و هر جا که هستیم ـ که شما باید بگویید کجاییم ـ محصول مسیری است که خود، هموارش کردهایم . قیاس ستاره شرق با دیگر مطبوعات محلی، به خصوص مطبوعات سبزوار و خراسانها و نیز ذکر مصادیق در تحلیلها، قطعاً فهم و درک مطالب شما را بهتر هم خواهد کرد . سپاس .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.