اندوِه رشقی! گفتوشنودی با ...

Setare Shargh - - صفحه اول -

به مناسبت سومین سالگرد هفتهنامه ستاره شرق

گاهی الزم است سیلی بهصورت خودمان بزنیم که باورمان شود! به سال چهارم رسیدیم! درحالیکه روی پای خودمان ایستادهایم! چقدر جالب است که بهجای تبریک گفتن و افتخار کردن به ما، مسخرهمان میکنند و گاهی به شکلی مضحک میگویند : « معلومه خیلی بیکارین »! گاهی هم فکر میکنند شریان مالی خاصی از طرف نهادهای دولتی و حکومتی ازنظر اقتصادی تأمینمان میکند! گاهی هم حس میکنند به قدرت خاصی مرتبطیم و میخواهیم برای انتخابات صفحه بچینیم ! واقعیت این است که نه بیکار بودیم و نه رفاه زده! نه حمایت مالی مستقیمی از نهادها داریم نه انگیزههای انتخاباتی داریم! از طرف شخص حقیقی و حقوقی حمایت نمیشویم! این را صریح میگوییم و پایش هم میایستیم! ستاره شرق به خاطر سبزوار تولد یافت. همزمان با سالگرد تولد علی شریعتی. ستاره شرق آمد تا جریانی باشد در راه فرهنگ و جامعه و سیاست. یک حرکت به سمت تعالی و توسعه! ادعاهای زیادی ندارد اما همین راهی که آمده را قدر میداند و هویتش را پاس میدارد؛ از آنطرف هم به فکر رشد و باال رفتن از پلههای کیفیت است . تولدش را گرامی بداریم و چنانکه شایسته تنها نشریه منظم و قانونی شهر و منطقۀ ما است با او رفتار کنیم!

علی ششتمدی سردبیر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.