آنچه نمیبینیم و از آن غافلیم

Setare Shargh - - صفحه اول -

در هفتهای که گذشت، توفیق داشتم بهعنوان خبرنگار به همراه علی سبحانی فر نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی سری به روستاهای سطح حوزه انتخابیه بزنیم. اعضا شوراها و دهیاران روستاهای حوزه انتخابیه بهعنوان مدیران و نمایندگان منتخب مردم در روستاها خواستهها و مطالبات خود را مطرح میکردند. انتظاراتی البته بهحق و دستیافتنی.... دولتها همواره سعی کردهاند تا با اجرای پروژههای عمرانی در روستاها، از مهاجرت آنان به شهرها و رشد حاشیهنشینی جلوگیری کنند. در یک آمار...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.