سالگرد

Setare Shargh - - صفحه اول -

بعضی کلمات با وجود سادگی، کاربرد زیادی دارند. حتی عالوه بر کاربرد فراوان، عامل بسیاری از اختالفها، شادیها و غمها، جشنها و دعواها هستند. سالگرد، یکی از این واژههای ناب است که معموالً اولینش کاربرد بیشتری دارد. منظور، اولین سالگرد ازدواج، اولین سالگرد فوت، اولین سالگرد تولد، اولین سالگرد ساخت و راهاندازی پروژه، اولین سالگرد چاپ و هزاران اولین سالگرد دیگر... البته در بعضی موارد، اولین سالگرد بهتنهایی مهم نیست و هرسال که میگذرد میتوان سالگرد آن واقعۀ مهم را یادآوری کرد! اما این سالگردها و اهمیت آنها برای تمام افراد یکسان نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.