3 میلیارد ریال برای احداث کتابخانه در خوشاب اختصاص یافت

Setare Shargh - - احوالشهر -

رئیس اداره کتابخانههای عمومی خوشاب گفت: سه میلیارد ریال برای احداث کتابخانه در شهر مشکان و روستای رباط جز این شهرستان اختصاص یافت . قدرت اهلل کشوری افزود: عملیات اجرایی کتابخانههای مشکان در مساحت هزار مترمربع و رباط جز در فضای 450 مترمربع آغاز میشود که برای تکمیل و تجهیز آن سه میلیارد ریال دیگر نیاز است. وی تصریح کرد: شهرستان خوشاب با حدود 40 هزار نفر جمعیت تنها یک کتابخانه عمومی دارد که توسعه فضای کتابخانهای یکی از مطالبههای مردمی و برنامههای این نهاد است. کشوری با اشاره به برنامه متنوع فرهنگی در کتابخانه عمومی شهر سلطانآباد تصریح کرد: هماینک یک هزار نفر عضو کتابخانه هستند که نسبت به مدت مشابه پارسال 16 درصد افزایش داشته است. وی با اشاره به فعالیت بخش کودک در کتابخانه عمومی شهر سلطانآباد گفت: این بخش 2 هزار جلد کتاب دارد و بیش از 300 کودک در آن عضویت دارند. کتابخانه عمومی شهرستان خوشاب حدود 15 هزار جلد کتاب در بخشهای مختلف دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.