نخستین سالگرد شهید مدافع حرم مهدی موحدنیا برگزار شد

Setare Shargh - - احوالشهر -

مراسم نخستین سالگرد شهید مدافع حرم مهدی موحدنیا با حضور پرشور مسئوالن، روحانیون، خانواده شهدا و اقشار مختلف مردم در حسینیه عطارهای سبزوار برگزار شد. یک استاد حوزه و دانشگاه در این مراسم با بیان اینکه شهدا انسانهای مسئولیتپذیر بودند که برای اعتالی اسالم و انقالب جان خود را فدا کردند، گفت: رهروان شهدا باید نسبت به مشکالت جامعه مسئولیتپذیر باشند و از مبانی انقالب و آرمانهای امام راحل دفاع کنند حجتاالسالم قاسم سوری افزود: شهید مدافع حرم مهدی موحدنیا عالوه بر نبرد با گروههای تکفیری با به راهاندازی نهضت سوادآموزی، مدافعان حرم کشور افغانستان که سواد نداشتند را از نعمت سواد بهرهمند کرد. وی اظهار داشت: شهدای مدافع حرم برای حفظ امنیت در کشورهای اسالمی و دفاع از حریم اهلبیت (ع) به شهادت رسیدند و توطئه گروههای تکفیری با همدستی استکبار را در تجزیه کشورهای اسالمی از بین بردند. حجتاالسالم سوری با گرامیداشت هفته بسیج گفت: با مسئولیتپذیری بسیجیان، انقالب ما ضمانت میشود اما در صورت مسئولیت گریزی از اهداف انقالب اسالمی فاصله میگیرند .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.