مجوز شکار پرنده در سبزوار صادر شد

Setare Shargh - - احوالشهر -

رئیس اداره حفاظت محیطزیست سبزوار گفت: مجوز شکار پرندگان با لحاظ زمانی و مکانی امکانپذیر شده و متقاضیان برای دریافت این پروانه میتوانند درخواستهای خود را به اداره حفاظت محیطزیست سبزوار ارائه دهند. حمیدرضا صادقی افزود: هزینه صدور پروانه شکار 900 هزار ریال است و هر شکارچی تنها میتواند مجوز یکی از پروانههای شکار پرندگان آبزی و یا خشکی زی را دریافت کند که بر اساس نوع پروانه دریافتی پرندگان آبزی از نوع آنقوت، چنگر، اردک سرسبز و خوتکا و پرندگان غیرآبزی نیز از گونههای کبوتر و باقرقره قابل شکار هستند. وی اظهار داشت: شکار پرنده در طول فصل شکار از ابتدای آذر تا نیمه بهمنماه فقط روزهای جمعه و تنها در مناطق آزاد امکانپذیر است. رئیس اداره حفاظت محیطزیست سبزوار گفت: همزمان با آغاز صدور مجوز شکار پرندگان دوره آموزشی مقابله با مخاطرات طبیعی، آنفلوانزا و سایر بیماریها ویژه شکارچیان برای نخستین بار و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، مرکز بهداشت و دامپزشکی برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.