شکارچی متخلف در جغتای دستگیر شد

Setare Shargh - - احوالشهر -

رئیس اداره محیطزیست جغتای گفت: با تالش مأموران یگان حفاظت محیطزیست این شهرستان یک شکارچی متخلف که در منطقه شکارممنوع ریوند اقدام به شکار نموده بود دستگیر شد . مصطفی کالته افزود: مأموران یگان حفاظت محیطزیست در بازرسی از منزل این شکارچی متخلف، الشه سه رأس میش و قوچ وحشی کشف کردند . وی اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای عالی محیطزیست این متخلف به پرداخت 300 میلیون ریال برای جبران خسارت وارده به محیطزیست محکوم شد که باید بهحساب خزانه واریز کنند . وی با اشاره به مشاهده سه شکارچی غیرمجاز درمنطقه ریوند گفت: با تالش شبانهروزی مأموران محیطزیست یکی از متخلفان دستگیر و تحقیقات برای دستگیری 2 شکارچی غیرمجاز دیگر ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.