آنچه منیبینیم و از آن غافلیم

Setare Shargh - - اقتصاد -

در هفتهای که گذشت، توفیق داشتم بهعنوان خبرنگار به همراه علی سبحانی فر نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی سری به روستاهای سطح حوزه انتخابیه بزنیم. اعضا شوراها و دهیاران روستاهای حوزه انتخابیه بهعنوان مدیران و نمایندگان منتخب مردم در روستاها خواستهها و مطالبات خود را مطرح میکردند. انتظاراتی البته بهحق و دستیافتنی....

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.