و þĐ ه þȵþȷ های آ ôɬ ی Āʬʗł

Āɫ ا ‪ŀł þȰȵ‬ ود ‪þȵþȷ ȪĜĀɓ‬ ه ɍʬþȸôɓ ‪Ńʫ Įȴ‬ رس ‪ĬɓIJĨ ĎʬŁăȹ‬ د

Shahrara Institute - - الصفحة الأولى -

ﻣﺮﻭﺭﻯ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻋﻠﻤﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻪ ﺑــﻪ ﺗﺎﺯﮔﻰ ﻋﻬﺪﻩﺩﺍﺭ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟــﻰ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺣﻞ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﭘﻴــﺶ ﺭﻭ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﻯ ﺍﻭﺳــﺖ، ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻭﻳﮋﻩ ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻯ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.