بسته خبری

Shahrara Institute - - News -

z معمای خاشقجی پیچیدهتر شد

ماجرای قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد آل ســعود ابعاد جدیدی پیدا کــرد. به گزارش شهرآرا، چند روز قبل بود که حسامالدین آشنا، مشاور رئیس جمهور با اشاره به گزارش گاردین درباره تأمین مالی رسانه ایران اینترنشنال، این ســؤال را مطرح کرد که آیا منبع خبر گاردین، خاشــقجی بوده و قتل وی مرتبط با این موضوع بوده است؟ از همان زمان گمانهزنیها دراینباره آغاز شــد تا اینکه، دیروز ســعید کمالیدهقان، خبرنگار ایرانی گاردیــن، در توییتر خود اعالم کرد: «تأییــد میکنم جمال خاشــقجی به این خاطر به قتل رســیده که صبح روز ۶2سپتامبر از استانبول به من تلفن زد و فاش کرد که شبکه تلویزیونی ایران اینترنشــنال در لندن توســط شخص محمدبنسلمان و سعودالقحطانی تأمین مالی میشود». پس از انتشــار این خبر، تابناک گزارش داد که این خبرنگار تحت حفاظت پلیس قرار گرفته و در مکانی امن نگهداری میشــود. اتفاقاتی که گمان میرود پس از احساس تهدید این خبرنگار رقم خورده باشــد و نشان میدهد عربســتان به دنبال حذف هر منبع خبری است که خاشقجی اطالعات حساس عربستان را به او منتقل کرده است. حمید بعیدینژاد، سفیر ایران در لندن هم ســاعاتی بعد توییت کرد: «مقامات ذیربط از مخاطــرات احتمالی برای آقای کمالی آگاه هســتند و ســفارت نیز با آنها در تماس است.»

z حرفهای پوپولیستی ممنوع آقای تندرو!

پس از اعمال دور جدیدی از تحریمهای ایاالت متحده علیــه ایران، مایک پامپئــو وزیر خارجه این کشــور در یک شوی نمایشــی و در توییتی فارسی بیان کرد که در کنار مردم ایران ایستاده است. ادعای وی با واکنش کاربران فضای مجازی مواجه شده اســت. یکی از کاربران نوشته است: «اگه زمان جنگ جهانی دوم توییتر وجود داشت وزارت خارجــه آمریــکا توییــت میکرد هدف حمالت اتمی به هیروشیما و ناکازاکی مردم ژاپن نبودند.» کاربری به نام احمد هم خطاب به پامیئو گفت: «ایرانی جماعت به نظر و تصمیم شما نیاز نداره. ایرانی جماعت روزی تصمیم گرفت شاه رو اخراج کنه شما درکنار مردم ایران بودین؟ جواب نه هســت. ایرانی جماعت، چندین هزار تمدن دارد حتما به دلســوزی یه امریکایی تندرو مثل شــما نیاز ندارد. حرفهای پوپولیستی ممنوع آقای تندرو.» بهرام قاسمی، سخنگوی دســتگاه دیپلماسی با اشاره به این ادعا اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از حاکمان ایــاالت متحده آمریــکا از درد بزرگ ناآگاهی، خودشــیفتگی و توهم مزمن و حاد در تنگنا و مشکل به سر میبرند و به جای برگزیدن خاموشــی با دروغ و نیرنگ تالش دارند اقدامات خصمانه و ظالمانه خود علیه ملت ایران را در پس الفاظی نادرست به عنوان اقدامی برای منافع مردم ایران جلوه دهند. اما محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان با انتشــار ویدئویی با اشاره به اجرای وعده ششماهه آمریکا گفت: تحریمهایی که هدفشان مردم ایران هستند، کامال واضح است آنقدر دنبال همه شــرکتها گشــتند که حتی شــرکتهایی که قبال منحل شده بودند را به این تحریم اضافه کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.