ماجرای تاج و تخت

Shahrara Institute - - News -

«حال فوتبال بــه نظر من خیلی خوب است، شاید در لاس30-40 گذشته به این خوبی نبوده است از حیث نتیجه ما شرایط خوبی داریم.» این روایت چند ماه قبل آقای رئیس از وضعیت فوتبال ایران بــود. اما روزهای شــیرین دوره ریاست دو سال و نیمه او دارد برایش تلخ میشود. چند ماه قبل که خبر تأیید قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در مجلس و شورای نگهبان مطرح شــد، خبری حاشیهای تعجب خیلیها را برانگیخت. خبــر این بود که آقای رئیس فوتبال که پیشتــر، جانباز 02درصد بوده، درصد جانبازیاش افزایش یافته است و شامل قانون منع بهکارگیری نمیشود. اما این ادعا و اقدامش گویا به جایی نرسید. شمول این قانون برای بسیاری از اعضای هیئترئیسه و هیئتهای فوتبال، موجب شد تا جور دیگری به دنبال حفظ صندلی خود باشند. آقای رئیس، با استناد به غیردولتی بودن فدراسیون فوتبال قصد داشت قوانین دولتی را مشمول نهاد خود نداند، غافــل از اینکــه در یکــی از بندهای اساسنامه فدراسیون، این نهاد ورزشی را تابع قوانین داخلی نامیده بود. با این حال، او دست به دامان علی الریجانی شد. اما رئیس پارلمان آب پاکی را روی دست «مهدی تاج» ریخت. اما او باید حتما استعفا کند یا مجمع فدراسیون او را کنار بگذارد زیرا اگر وزارت ورزش او را برکنار کند، درصورت رســیدن موضــوع به گوش فدراســیون جهانی فوتبال میتوانند رأی به تعلیق فدراسیون بدهند. درست مثل اتفاقی که چندسال پیش برای دادکان افتاد. آقای رئیس اگر «حال خوب فوتبــال ایران» را میخواهد باید تاج و تخت را بگذارد و بگذرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.