خبر عکس

Shahrara Institute - - News -

پیکر شهید سید نور خدا موسوی جانباز 00۱درصد لرستانی، پنجشنبه گذشته و با حضور سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی و جمعی از مسئوالن کشوری و اســتانی و مردم استان در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی لرستان تشییع شــد. سید نورخدا موســوی در ۷۱ اسفندماه سال ۷8 در منطقه الر استان سیســتان و بلوچستان، مورد اصابت گلوله گروهک تروریســتی عبدالمالک ریگی قرار گرفت و از ناحیه سر مجروح شد و به کما رفت. این جانباز 00۱درصد لرستانی که به شهید زنده کشور مشهور بود 0۱سال در کما بهسر میبرد. سردار اشتری طی سخنانی در این مراسم اظهار کرد: در تماسی تلفنی از دفتر مقام معظم رهبری اعالم شد که رهبر انقالب فرمودند «در مراســم که شرکت کردید، سالم ما را به مردم لرستان و خانواده شهید برســانید و از قول ما شهادت ایشان را تبریک و تسلیت بگویید.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.