نامگذاری برخی از معابر به نام شهدا

Shahrara Institute - - News -

مصوبـه شـورای اسـامی شـهر بـا موضـوع نامگـذاری برخـی از معابـر بـرای اجـرا بـه مدیریـت شـهری ابـاغ شـد. برایناسـاس، به شـهرداری مشـهد اجازه داده شـد بـرای نامگـذاری تعـدادی از خیابانهـا و معابـر فرعـی شـهر بـه نـام شـهدای گرانقدر اقدام کند. در منطقه2، خیابـان حرعاملـی33 با حفظ شـماره به نام شهیدعباسعلی عباسـی، در منطقه4 خیابـان طبرسـی شـمالی37 بـا حفـظ شـماره به نام شـهیدحجت کاظمـی، در منطقه9 خیابـان هفـت تیر32 بـا حفظ شـماره بـه نـام شـهیدعباس قاضـی، در منطقـه11 خیابـان جـال آلاحمـد05 بـا حفـظ شـماره بـه نـام شـهید کاظـم ابریشـمچی و در منطقـه21 خیابـان امامیـه03 بـا حفظ شـماره به نام شـهید ارسـان علینـژاد نامگـذاری شـد. رئیس شـورای شـهر همچنین در نامهای خطاب به اعضای شورا و شـهردار مشهد، شـرح وظایـف کمیسـیون ویژه توسـعه و عمـران تـوس را ابـاغ کـرد. نظریـه کمیسـیون برنامـه، بودجـه، فنـاوری اطاعـات و منابـع انسـانی در ارتبـاط بـا شـرح وظایـف کمیسـیون ویژه توسـعه و عمـران تـوس41 اسـفند69 در جلسـه رسـمی شـورای شـهر مطـرح شـد و بـه تصویـب رسـید. در مادهواحـده مصوبـه شـورا، از بررسـی، سیاسـتگذاری و برنامهریـزی دربـاره طرحهـا، رویدادهـا و برنامههـای راهبـردی و عملیاتـی عمران و باززنده سـازی توس، در سـطوح مختلـف توسـعه سـاختاری، کالبـدی، اقتصادی، فرهنگی، هنـری و اجتماعی با هماهنگی کمیسـیون تخصصی ذیربط بهعنـوان یکـی از وظایـف کمیسـیون ویـژه توسـعه و عمـران تـوس یادشـده اسـت. کمیسـیون مذکور، وظیفـه ایجاد هماهنگـی، یکپارچهسـازی و نظـارت بر اقدامهـای مدیریـت شـهری در تعامل با سـایر نهادهای متولی در فراینـد عمران و توسـعه تـوس را برعهـده دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.