بسته خبری

Shahrara Institute - - News -

z تصمیم دولت برای حقوق و دستمزدها

حجتاالســالم حســن روحانی با بیــان اینکه «آمریکاییها بــا تحریمهای نابجــا و غلط خود میخواهند بــر زندگی و معیشــت روزمره مردم تأثیر منفی بگذارند»، گفت: این حرف که آمریکا بهدنبال فشار بر مردم نیست و بهدنبال فشار بر نظام و حکومت است، کامال ناصحیح و نادرست است و خودشان در عمل این واقعیت را آشکار کردند. رئیسجمهور کشــورمان که روز گذشــته پساز نشست مشترک سران قوا سخن میگفت، اضافه کرد: هرچه زمان بگذرد، هم مسئوالن برای جبران مشــکالتی که برای مــردم پیش آمــده آمادهتر میشــوند و هم مردم استقامتشــان دربرابر این توطئهها بیشتر خواهد شــد. روحانی در سخنان خود اعالم کرد: دولت اولین بسته حمایت غذایی را در ماه آبان به افرادی که مشکالت بیشتری دارند و در فشار بیشتری هستند، پرداخت خواهد کرد و انشاءا... این روند تا پایان سال در چند نوبت ادامه مییابد تا بتوانیم مشکالتی را که برای مردم پیش آمده است، تاحدی جبران کنیم. رئیسجمهور افزود: در بودجه سال آینده نیز برای حقوق و دســتمزد پیشبینیهایی میکنیم که بتوانیم تاحدی مشکالت اقتصادی را جبران کنیم.

z استانداران جدید امروز به دولت معرفی میشوند

آنطورکه وزیر کشور گفته است، امروز (یکشنبه) استانداران جدید به دولت معرفی میشوند. عبدالرضا رحمانیفضلی روز گذشــته در حاشیه همایش اســتانداران سراسر کشــور با بیان اینکه 41اســتاندار، شــامل قانون منــع بهکارگیری بازنشستگان میشوند، این را هم گفت که اگر روند انتصاب طول بکشد، سرپرست منصوب میکنیم. عبدالناصــر همتی، رئیــس کل بانــک مرکزی، نیز در این نشســت با اعالم اینکــه در هفتماهه گذشته کمتر از 7میلیارد دالر ارز موردنیاز واردات از ســامانه نیما تأمین شده اســت، ابراز امیدواری کرد با تصمیمهای اتخاذشــده، عرضه ارز توسط صادرکنندگان بهزودی افزایش یابد. رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیز در این نشست با تأکید بر لزوم تفویض برخی اختیارات به استانها گفت: بــرای انجام بهتــر امور الزم اســت برخی اختیارات ازجمله ثبت ســفارشها و نیز اختیارات شورای عالی معادن به استانها تفویض شود و دفاتر تخصصی ناظر انجام بهتر امور باشند. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصادی و امور دارایی، هم در جمع استانداران تصریح کرد: باتوجهبه ظرفیتهای انسانی، فیزیکی و مالی موجود در کشور، عبور از تحریمهای مجدد سخت نیست و آمادگی عبور از این مرحله را داریم.

z اسامی نهادهای معاف از مالیات اعالم شد

سازمان امور مالیاتی کشور، نام بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی را که مشــمول مالیات نیستند، اعالم کرد. به گزارش انتخاب، برایناساس، «بنیاد شهید و امور ایثارگران انقالب اسالمی»، «کمیته امداد امام خمینــی(ره)»، «ســازمان تبلیغات اســالمی»، «دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم»، «بنیاد مســکن انقالب اســالمی»، «بنیاد مســتضعفان انقالب اسالمی»، «ســتاد اجرایی فرمــان امامخمینــی(ره)»، «مرکــز خدمات حوزههای علمیه»، «مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی» و «جامعهالمصطفیالعالمیه» از شمول مالیات مستثنا هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.