خبر عکس

Shahrara Institute - - News -

سخنگوی شورای نگهبان، با ارائه توضیحاتی درباره مصوبات ارسالی ازسوی مجلس شورای اسالمی برای شورای نگهبان، بیان کرد: ایرادهای اصلی شورای نگهبان به کنوانسیون ،CFT 11مورد است. ایرادهای مربوطبه بندهای اول و دوم در بندهای دیگر تکرار شده است؛ یعنی 11ایراد دیگر، ایرادهایی است که مبنیبر این 11ایراد گرفته شده است؛ اگر مجلس 11ایراد را برطرف کند، خودبهخود 1 روز گذشته در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنیبر اینکه «یکی از فعاالن سیاسی ادعا کرده 8میلیون رأی در سال88به مجموع آرا اضافه شده است؛ آیا این شخص دراینزمینه مستنداتی ارائه کرده است؟» گفت: چرا اعالم نکرده 001میلیون رأی اضافه شده است؟ آیا زدن اینگونه تهمتهای ناروا درست است؟ اتهاماتی از این بدتر و بزرگتر در سال88 زده شد و بسیار زشت است که این حرفها دوباره مطرح میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.