انتخابسوم برایشورایپنجم

Shahrara Institute - - News -

سیمین برادران| اصالحیه قانون منع بهکارگیری بازنشستگان با همه افتوخیزهایی که داشت به تصویب مجلس رسید و اعضای شورا با همه تالشی که انجام دادند، نتوانستند شهرداری تهران را از این قاعده مستثنا کنند؛ بر همین اساس اعضای شورای شهر تهران باید کلید انتخاب شهردار سوم دوره پنجم را بزنند.اعضای شورای پنجم پایتخت با رأی قاطع اهالی تهران به بهشت راه پیدا کردند و بهعنوان اولین قدم محمدعلی نجفی را به شهرداری تهران منصوب کردند، اما در کمتر از 8ماه ناچار به پذیرش استعفای او شدند. پس از 2ماه رایزنی، شــورای پنجم محمدعلی افشانی را برای تصدی پست شهرداری تهران انتخاب کرد. پس از تصویب و تأیید قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، مجلس، حاضر نشد افشانی را از این قانون مســتثنا کند. برایناساس چندی پیش، اعضای شورای شهر تهران هر یک اسمی را برای انتخاب شهردار عنوان کردند و فهرستی ســینفره در جلسه هماندیشی اعضای شورای شهر تهران دراختیار رســانهها قرار گرفت، اما تعدادی از این افراد انصراف دادند و افراد به 31نفر رسید. در جلسه مرحله بعدی انتخاب شهردار، اعضای پارلمان تهران 5نفر، شامل عباس آخوندی، پیروز حناچی، غالمرضا انصاری، رســول کشتپور و سیدکامل تقوینژاد را برگزیدند. گرچه فهرســت پنجنفره اعضای شورای شهر تهران منتشر شد، به نظر میرسد کشتپور، شــهردار منطقه2 شانسی برای ادامه رقابت نخواهد داشت؛ چراکه وی دارای مدرک کارشناسی است؛ این درصورتی است که شهرداران باید حداقل مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند.به نظر میرســد حزب اتحاد ملت که حدود 7رأی بهطور مســتقیم و غیرمســتقیم دارد، از پیروز حناچی و عباس آخوندی حمایت خواهد کرد و حزب کارگزاران که نتوانست محسن هاشمی را در فهرست شهرداران بگنجاند، از هیچیک از کاندیداها حمایت نخواهد کرد، ولی شانس آخوندی در این حزب از دیگران بیشتر خواهد بود. همچنین احزاب مستقل که حدود 7رأی در بدنه خود دارند، از آخوندی و تقوینژاد حمایت خواهد کرد. دراینمیان ظاهرا رقابت میان 3نفر یعنی عباس آخوندی، کامل تقوینــژاد و پیروز حناچی خواهد بــود، اما بهدلیل اینکه همچنان تصمیمگیری اعضای شــورای شهر که پشتوانه حزبی دارد نامشخص اســت، به نظر میرسد عباس آخوندی که رابطه خوبی با دولت ندارد، تحتتأثیر افکار عمومی کنار خواهد رفت. همچنین کامل تقوینژاد بهدلیل اینکه دارای قومیتی نزدیک به محمدعلی افشانی است و اعضای شورای شهر فعالیتهای افشانی را قومیتی میدانستهاند، شانسی برای ادامه کار نخواهد داشت. بههرحال باید منتظر ماند تا کاندیداها امروز برنامههای خود را به شورای پنجم ارائه دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.