سرنوشت کارت سوخت پس از خرید خودرو

Shahrara Institute - - News -

زیبــا اســماعیلی، ســخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی در گفتوگو با ایرنا گفــت: درصورتی که فردی خودرو خریده باشــد، اما کارت سوخت به نام مالک قبلی است، نیازی به ثبتنام دوباره ندارد و همچنان میتواند از آن استفاده کند؛ زیرا کارت سوخت بر اســاس شــماره VIN (کد شناسایی 71رقمی) خودرو صادر میشود.

میزان مبادالت سهم در بورس خراسان

مدیر بورس اوراق بهادار اســتانهای خراســان رضوی و خراســان شمالی گفــت: در آبــان امســال 2میلیارد و 93میلیون ســهم بــه ارزش 6هزار و 469میلیارد ریال در این بورس معامله شد .حسین خدادوســت در گفتوگو با ایرنا افزود: این تعداد ســهام ازسوی 13هزار و 021نفر خریداری شد که از این تعداد 1۸11 سهامدار جدید بودند و کد سهامداری دریافت کردند.

افزایش نقدی حقوق کارگران منتفی است

اصغرآهنیهــا، نماینــده کارفرمایان در شــورای عالــی کار در گفتوگو با اقتصادنیوز گفت: افزایش نقدی حقوق کارگران منتفی است، با این حال تالش میکنیم قدرت خرید این قشر در قالب حمایتهای غیرنقــدی دولت تقویت شــود. وی افزود: نماینده کارگری در شــورای عالی کار بر این باور است که کارگران به حمایت نقدی و آبرومندانه بیشتری نیاز دارند.

افزایش حقوق کارمندان

بــه گــزارش ایلنــا، محمدرضــا پورابراهیمــی، رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا اشــاره بــه پیشــنهاد دولــت بــرای افزایش 20 درصــدی حقــوق ســال ۸9 گفت: به احتمــال زیاد میزان پیشــنهادی مجلس برای افزایش حقوق نســبت بــه پیشــنهاد دولت بیشــتر اســت امــا فعــال نمیتوانیم عــدد دقیقی را اعالم کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.