نشستکمیسیونصنایعومعادنمجلسبامحوریتحلمشکلتأمیناعتباربرای پیشرفتقطارشهریدرکالنشهرهابرگزارشد

Shahrara Institute - - News -

افزایش نرخ ارز در هشــتماهه امسال بسیاری از حوزهها را تحت تأثیر خود قرارداده اســت، به طوری که مجریان طرحهای عمرانی این روزها به دنبال اخــذ مکملهــای بودجــهای برای پروژههای نیمهتمام هســتند. در این میان توســعه خطوط قطار شهری در کالن شهرهای کشور یکی از پروژههایی است که امسال به دلیل نوسان شدید نرخ ارز اجرای آنهــا تحتتاثیر قرار گرفته اســت، به طوری که مسئوالن توسعه این خطوط از دولت درخواست کردهاند تا دراینباره مساعدت الزم را به کالن شهرهای کشور بکند. در این راســتا عصر روز سهشــنبه در کمیســیون صنایع و معــادن مجلس جلسهای با حضور مدیران قطارشهری کالنشــهرهای کشور شــامل کرج، مشــهد، کرمانشــاه، تبریز، اصفهان و شــیراز برگــزار شــد که یکــی از خروجیهای آن اعالم نیاز 5.1میلیارد یورویی قطارشهری کالنشهرها برای تکمیل بود. مطابق پیشبینیها مشهد برای تکمیل خطوط قطار شهری حدود 003تا 004میلیون یورو، بودجه نیاز دارد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اســالمی دراینباره به شــهرآرا گفت: در این نشســت که با حضور معاون عمرانی و رئیس سازمان شــهرداریها و دهیاریهای کشــور، رئیس اتحادیه قطار شهری و مدیران عامل قطار شهری کالنشهرها برگزار شــد، گزارشهایی درباره مشــکالت قطارشهریها ارائه و راهحلهای ممکن بررسی شد. ولی ملکی افزود: عمده مشــکالت در گزارشهای ارائه شــده ایــن بود که 0۸درصــد از زیرســاختهای قطار شهری از سوی شهرداران کالنشهرها آماده شــده اســت اما برای 02درصد باقیمانده نیاز به تأمیــن منابع ارزی به میزان 5.1میلیارد یورو برای خرید تجهیزات واگنها و تأمین واگن وجود دارد. وی ادامــه داد: چه واگن از داخل کشور تأمین شود و چه از خارج کشور، به هر حال این میزان ارزبری وجود دارد چرا که تولیدکنندگان داخلی نیز برای قطعات مورد نیاز به ارز وابسته هستند. وی با تأکیــد بر اینکه در این جلســه تنگناها و مشکالت مالی مورد بررسی قرار گرفت گفت: پیشنهادهای مختلفی از جمله فایناس داخلی و تأمین اعتبار از طریق بانکهای ایرانی مطرح شــد. برای به نتیجه رسیدن موضوع مقرر شد کارگروهی متشکل از نمایندگان عضو کمیســیون صنایع و معادن، اعضای اتحادیه قطار شهری، نمایندگان عضو کمیســیون عمران مجلــس و وزارت کشور تشکیل شــود تا موضوع مورد بررسی دقیق قرار گیرد. ملکی درباره زمان به نتیجه رســیدن این کارگروه گفت: هفته آینده تعطیلی هفتگی مجلــس به دلیل سرکشــی نمایندگان به حوزه انتخابیه آنهاست. بنابرایــن متولیان امر یعنی ســازمان شــهرداریها و دهیاریهای کشــور، معــاون عمرانی وزیر کشــور و رئیس اتحادیه قطار شــهریها بایــد بعد از تعطیالت این موضوع را پیگیری کنند. وی در پاســخ به این ســؤال که سهم مشــهد از نیاز 5.1میلیــارد یورویی برای تأمین تجهیزات قطار شهری به چه میزانی اســت گفت: سهم هر شهر حداقــل 003میلیون یورو میشــود که ممکن است نیاز مشهد بیشتر هم باشد. برایناساس این رقم برای مشهد 003تا004میلیــون یورو تخمین زده میشود. همچنیــن مدیرعامل شــرکت قطار شــهری مشــهد به شــهرآرا گفت: با توجه به نوســانات قیمت ارز و افزایش هزینه تمام شده قطار شهری و مترو، این جلســه با هدف بررسی مشکالت و مسائل توســعه خطوط قطار شهری کالنشهرها برگزار شد. کیانــوش کیامرز افزود: در این جلســه مســئوالن قطار شــهری درخواســت داشــتند تا امکان اســتفاده از سامانه نیما برای تأمین ارز مورد نیاز قطارهای شــهری فراهم شــود. وی ادامــه داد: پیمانکاران قطار شــهری به سامانه نیما دسترسی ندارند، از این رو در این جلسه در خواست کردیم تا امکان تأمین ارز از ســامانه نیما برای این افراد فراهم شود. وی گفت: درنهایت جمعبندی جلسه این شد که کارگروه متشکل ازکمیسیونهای عمران، صنایع و اقتصــادی مجلس به منظور پیگیری مسائل قطارهای شهری تشکیل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.