رانندگی روی جاده مشکالت

رانندگان پایانهبار از مشکالت بیشمار پیشروی حرفه خود گالیهمندند

Shahrara Institute - - News -

انگار حاشيههای اين صنف و گاليههای رانندگانش تمامی ندارد؛ گرانــی قطعات و اندک بــودن دســتمزدها، حضور فــراوان و پررنــگ داللها در همهجا كه منجر به ضايع شدن بخــش درخورتوجهــی از حقوحقــوق رانندگان میشــود ...و همهوهمه حواشــی پررنگی است كه انگار قبل از هر سفر كاری آغاز میشود و تا انتهای اين سفر با رانندگان و صنف كاميونداران همراه است. برای بررسی مشكالت صنف رانندگان كاميون و برای «ســرزده» اين هفته، سری به پايانه بار شهيدخبيری مشهد میزنيم تا مشكالت اين قشر را بررسی كنيم.حسين سلطانی، راننده مشهدی، كه تازه بار خود را تخليه كرده اســت، میگويد: نمیدانم تا چــه زمانی بايد در نوبت، منتظر باشــم تا بار مناســب «گيرم» بيايد؟ با اين اوضاع اقتصادی گاهیاوقات ســه يا چهــار روز بيكار میمانم.

z کرایه کم، هز ینه ز یاد، استقبال از خطر

او ادامــه میدهــد: تازه وقتــی نوبت بــار میرســد، مكافــات چانهزنی با شــركتهای داللی شــروع میشود؛ داللهايی كه 04درصد از پول پرداختی مشــتری را برای خودشان برمیدارند و بقيــه را به ما تحويــل میدهند. اين اصال انصاف نيســت؛ ما كه هزينههای سنگين الســتيک و استهالک ماشين را میپردازيم، چرا بايد اين رقم ناچيز نصيبمان شود؟ او میافزايد: با وضعيت تحريم الستيک و قطعــات، بســياری از راننــدگان با الستيکهای فرســوده، دل را به دريا میزنند و با آگاهــی از خطرناک بودن اين كار، مجبور میشــوند رهســپار جادهها شوند.

z گالیه از بهداشت پایانه بار

مهران گودرزی، راننده شيرازی كه در اين پايانه، بار خود را تحويل داده است و بعد از دو روز منتظر تحويل بار بعدی اســت، میگويد: ما رانندگان در طول سفر خود، خستگی زياد و بیخوابی را تحمل میكنيم؛ به همين دليل وقتی به مقصد میرسيم، توقع داريم خدمات رفاهی مناسبی در پايانهها وجود داشته باشد اما متأسفانه اينگونه نيست. وی از وضعيــت بهداشــتی خدمات داخل پايانه گاليه و اظهار میكند: در شــهر بزرگی مثل مشهد كه رفتوآمد ماشينهای سنگين بسيار زياد است، توقع داريم امكانات رفاهی بيشــتری برای رانندگان درنظر گرفته شود. اين راننده شــيرازی تصريح میكند: از لحظه ورود به مشــهد، برای دريافت هرگونه خدمات بايــد هزينه پرداخت كنيم، درحالیكه ســرويس مناسبی دريافت نمیكنيم. وی میافزايد: سرويسهای بهداشتی و استراحتگاههای داخل پايانه بار اصال وضعيت مناســبی نــدارد و نمیتواند خســتگی را از تن رانندگان جادههای پرفرازونشيب درآورد.

z داللها و درصدهای نجومی

يكی ديگر از رانندگان كه بار خود را از شمال به مشهد رســانده است و بعد از چند روز انتظار آماده حركت به مسيری ديگر اســت، میگويد: ای كاش فكری برای درصدهای ظالمانهای كه داللها و شركتها دريافت میكنند، میشد! من از دليجان تا اينجــا يک ميليون و 00۵هزار تومان كرايه گرفتهام؛ شــما بگوييد با اين كرايه، پول الستيک بدهم يا گازوئيل؟او ادامه میدهد: كرايه بار از اينجا تا شيراز يک ميليون تومان است اما دالل میگويد 006هزار تومان بيشتر نمیدهم، متأسفانه به هر پايانهای كه در كشور رفتم، حتی يک بازرس نديدم. بهگفته كســبه محل و مغازهدارهای اطراف، وضعيت نابســامان آســفالت ورودی پايانه از معضالت مهمی است كه باعث بروز مشكل برای تعداد زيادی از ماشــينها و وارد شــدن خسارات سنگين به رانندگان میشود؛ مسئلهای كه متاســفانه با وجــود پيگيریهای فراوان هنوز هيچ فكری برای آن نشده است و كسی پاسخگو نيست. يكــی از مغــازهداران در همين زمينه میگويد: آنقدر در مسير ورود به پايانه، پستیوبلندی وجود دارد كه مطمئنم رانندگان بايد هزينههای زيادی برای تعمير ماشينهای خود پرداخت كنند. او میافزايــد: بارهــا بهخاطــر همين ناهمواری مســير ورودی پايانه، شاهد تصادفهای ناخواســتهای بوده ايم كه بهدليل كنترل نداشتن راننده صورت گرفته است.

z تعطیلی 02شرکت بهدلیل تخلف

برای پيگيری گاليه رانندگان پايانه بار، بهسراغ معاون حملونقل و پايانههای خراســان رضــوی میرويــم. جواد وحدتیفر درباره تخلفات صورتگرفته برای دريافت درصدهای باال توســط شــركتهای باربری اظهــار میكند: طبق قانون، درصد قابل وصول ازطرف شركتهای باربری فقط بايد 7درصد مبلغ كرايه باشــد و چنانچه شــركتی بيشــتر از اين مبلــغ دريافــت كند، رانندگان میتوانند با دردست داشتن مدارک مستند از آن شكايت كنند. بهگفته وی، در سال جاری 0۲شركت طبــق گــزارش تخلفــات و دريافت كميسيونهای اضافی تعطيل شدهاند. وی ادامه میدهد: گاهیاوقات رانندگان ســهم پايانه، كســورات بيمه و ديگر هزينههای قانونــی را كه از مبلغ كرايه كسر میشود، محاسبه نمیكنند و دچار سوءتفاهم شده، گمان میكنند مبلغی اضافی از آنها كســر شــده است، اما بیشک اين ارقام به 04درصد نخواهد رسيد.

z دریافت وجه نقد ممنوع!

وی با بيان اينكه بازرســیها بهصورت مداوم و مستمر انجام میشود، تصريح میكنــد: بــرای جلوگيــری از انجام تخلفــات، دريافت هرگونــه وجه نقد را ممنوع و اعالم كردهايــم هر انتقال وجهــی بايــد ازطريــق كارت بانكی صورت گيرد. وحدتیفر درباره دريافت ورودی و هزينه خدمات نيز میگويد: در ايــن پايانه كه بــه بخش خصوصی تعلق دارد، حدود 06نفر در مســاحتی معادل 0۵هكتار مشغول به كار هستند، بنابراين برای تاميــن هزينههای اين مجموعه، دريافت وجه منطقی اســت. وی به نوبتدهیهای مكانيزه اشاره و بيان میكند: نوبتدهی در تمام پايانهها بهصورت مكانيزه انجام میشود تا حقی از كسی ضايع نشــود اما گاهیاوقات رانندگان بهداليل شخصی يا نارضايتی از ميزان كرايه يا نــوع بار، از نوبت خود انصراف میدهند.وحدتیفــر با اعالم اينكه بر بهداشــت داخل پايانه نظارت میشود، از رانندگان میخواهد تا اگر موردی از رعايت نكردن بهداشــت را مشاهده كردند، مراتب را به مدير پايانه اطالع دهنــد.وی همچنيــن درمورد آسفالت نامناسب ورودی بيان میكند: اختالفی كه بين حوزه راهوشهرسازی و شهرداری وجود دارد، باعث شده است آســفالت اين قســمت تاكنون اصالح نشود اما تا به سرانجام رسيدن وضعيت آن، پيگيریهای خود را ادامه خواهيم داد.

z اختالفات ســازمانی؛ علــت خرابی آسفالت

شــهردار منطقه7 نيز با تاكيد بر اينكه اداره راه متولــی اين محدوده اســت، اظهار میكند: محــدوده ورودی پايانه شهيدخبيری برای آســفالت يا ديگر خدمات دراختيار اداره راهداری است و با وجود جلسات متعدد، هنوز توافقات الزم برای تحويــل اين محــدوده به شهرداری، صورت نگرفته است. كوروش باونــدی با اشــاره به اهميت اين موضــوع تصريــح میكنــد: اگر تعيينتكليف اين قســمت در حيطه اختيارات شهرداری باشــد، بالفاصله برای اصالح آسفالت اقدام خواهد شد.

z 03متــر؛ مرز محــدوده راهــداری و شهرداری

بهگفته رئيــس اداره نگهداری راههای ادارهكل راهداری و حملونقل جادهای خراســان رضوی، مرز بيــن محدوده شــهرداری منطقــه و اداره راهداری در 0۳متری ورودی پايانــه قراردارد، بنابراين ترميم آسفالت ورودی برعهده اداره راهداری استان است.علی رجايی اظهار میكند: ماشــينها هنگام ورود به پايانه و خروج از اين، سرعت زيادی ندارند و احتمال وقــوع اتفاقات ناگوار، بسيار كم اســت. وی به شيب ورودی اشاره میكند و میگويد: سه سال قبل روی شيب اين قسمت كار شد و بازهم اگر نياز باشــد، اصالحات الزم را انجام خواهيم داد.باوجود پيگيریهای فراوان شهرآرا، مدير پايانهبار يادشده حاضر به پاسخگويی برای مشكالت خدماتی و بهداشتی در اين پايانه نشد. بــرای مشــاهده فيلم ايــن گزارش میتوانيد كد مقابل را اسكن كنيد.

اینبار پایانه بار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.